Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de les esmenes de les bases específiques regu-ladores de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA COOPERACIÓ CULTURAL
No havent-se presentat al·legacions en el període d'informació pública contra les esmenes de les bases específiques reguladores de
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació
de Girona, en la sessió dels dia 15 de novembre de 2016, i de conformitat amb allò que determina l'article 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'acord adoptat ha quedat elevat
a definitiu i es publica el text de les esmenes de les bases, el qual es
transcriu íntegrament a continuació.
Contra l'acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de
la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar
qualsevol altre recurs si es considera procedent.
Girona, 5 de gener de 2017
Miquel Noguer Planas
President accidental
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 15
de novembre de 2016, va aprovar inicialment l'esmena de les bases
específiques reguladores de subvencions per al foment de projectes
culturals als museus de les comarques gironines, quedant els punts
esmenats de la següent forma:
?En el punt 8) al final de l'apartat de la valoració de l'acció museològica:
Per fer la valoració d'aquest apartat es prendran com a referència les
dades de l'any anterior a la convocatòria.
En el punt 13.4) de Justificació i pagament:
Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona i del departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada.?
Les esmenes a les bases anteriorment relacionades es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci
en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Corporació, i per referència
en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords
quedaran elevats a definitius.