Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
L'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, per Resolució de l'Alcaldia núm. 3/2017 del dia 3 de gener de 2017, va
adoptar el següent acord:
?Aprovar definitivament el projecte d'obres municipals ordinàries
titulat: ?Projecte de reparació i millora del ferm d'un camí rural del
veïnat de Sta. Margarida a Vilobí d'Onyar?, redactat per l'Arquitecte
i Cap de la Unitat de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, Sr. David Calvo i Coromina, amb un pressupost de 72.484,90?,
més 15.221,83? d'IVA, i disposar-ne, alhora, la publicació oficial del
present acord.?

Es fa públic, a l'efecte de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, perquè se'n prengui coneixement.
Vilobí d'Onyar, 3 de gener de 2017
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa