Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
L'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, per Resolució de l'Alcaldia núm. 4/2017 del dia 3 de gener de 2017, va
adoptar el següent acord:
?Aprovar definitivament el projecte d'obres municipals ordinàries
titulat: ?Projecte de reparació i millora del ferm d'una sèrie de camins rurals a l'entorn del nucli de Salitja?, redactat per l'Arquitecte
i Cap de la Unitat de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la
Selva, Sr. David Calvo i Coromina, amb un pressupost d'execució
per contracta del projecte és de 157.498,44?, més 33.074,67? d'IVA,
i disposar-ne, alhora, la publicació oficial del present acord.?

Es fa públic, a l'efecte de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, perquè se'n prengui coneixement.
Vilobí d'Onyar, 3 de gener de 2017
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa