Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TORRENT
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2016 va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament
de subvencions destinades a complementar les prestacions que reben els veïns de Torrent, en concepte d'ajuts del Programa Individualitzat d'Atenció de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la reducció que hagin
vist aplicada respecte la prestació rebuda els anys anteriors.
De conformitat amb el que estableix l'article 124.2 del Decret
179/1995 de 13 de juny pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, les bases i l'expedient se
sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació del present anunci al BOP, als efectes de
presentació d'al·legacions.
Les ajudes es poden demanar entre els dies 15 de desembre de 2016
i 15 de gener de 2017.
Torrent, 20 de desembre de 2016
Josep Maria Ros i Marull
Alcalde