Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE QUART
Exp.: ST-103/2016
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de juny
de 2016, va aprovar inicialment el projecte de sanejament de Can
Rossa i Cal Moliner, redactat per l'enginyer del Consell Comarcal Sr.
Jordi Güell Camps. L'esmentat projecte es va sotmetre a informació
pública en el BOP núm. 133, de 13 de juliol de 2016, i en el Diari de
Girona
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat
del contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, o bé, de manera potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un
mes a comptar ambdós supòsits, des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte.
Quart, 29 de desembre de 2016
Pere Cabarrocas i Sitjes
Alcalde