Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte referent a la suspensió de tramitació de noves autoritzacions d'ocupació de la via pública en l'àmbit de la plaça Nova i plaça Promontori
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Núm. exp.: 2/2016 de Ordenances i reglaments. Suspensió tramitació noves ocupacions de via pública en l'àmbit de Plaça Nova i Plaça
Promontori
El Ple de l'Ajuntament de Palafrugell en sessió de data 27 de setembre de 2016 ha aprovat inicialment la ordenança reguladora de les
ocupacions de via pública al municipi.
Un dels objectius de l'ordenança és regular les ocupacions comercials dedicades principalment a establiments de restauració (terrasses), fent especial èmfasi a les zones on hi ha una explotació més
intensiva del domini públic que són la plaça Nova i la plaça Promontori.
Per aquest motiu, l'ordenança preveu que aquests àmbits estiguin
subjectes, no solament a les previsions de l'ordenança, sinó també
a una ordenació més concreta que s'ha d'establir a través d'un pla
d'ordenació d'usos.
Donat que existeix una situació de saturació de les actuals ocupacions, no és possible, amb vistes a l'interès públic, atorgar noves
autoritzacions d'ocupacions en aquests espais, sense veure compromesos els usos públics que han tenir les dues places esmentades.
Per tant, fins que no es concretin les possibilitats d'ocupació i es faci
una nova distribució de l'espai, procedeix aprovar una suspensió en
l'atorgament de noves autoritzacions d'ocupació de la via pública
que afecti els àmbits de la plaça Nova i la plaça Promontori, tal i
com apareixen grafiats en els plànols annexes ( I i II) d'aquest acord.
La competència per l'atorgament d'autoritzacions per ocupació de
via pública és de l'alcalde, el qual la va delegar a la junta de govern
local per resolució d'Alcaldia núm. 2015/1537 de data 16 de juny.
La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de desembre de 2016,
va acordar suspendre la tramitació de noves autoritzacions d'ocupació de via pública en l'àmbit de la plaça Nova i plaça Promontori,
d'acord amb els plànols que consten a l'annex I i II de l'acord, més
enllà de les actualment existents, per un termini de 2 anys des de la
data d'aquest acord.
La qual cosa es fa pública mitjançant anunci al BOP i al tauler
d'anuncis de la seu electrònica per a general coneixement.
Palafrugell, 3 de gener de 2017
Juli Fernandez Iruela
Alcalde