Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, aprovà inicialment el Pressupost General per a l'exercici
2017, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal.
Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d'exposició al públic mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm.
233 de 7 de desembre de 2016 i exposat en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació i en la pàgina web municipal, sense que
s'hagi presentat cap reclamació, es fa públic que l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el
resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
INGRESSOS DESPESES
Capítols-Concepte:
Euros
Capítols-Concepte
1-Impostos Directes
304.705,66?
1-Despeses de personal
221.667,64?
2-Impostos Indirectes
9.348,00?
2-Despeses corrents en béns i serveis
328.732,45?
3-Taxes i altres ingressos
129.866,41?
3-Despeses financeres
500,00?
4-Transferències corrents
280.059,24?
4-Transferències corrents
40.401,23?
5-Ingressos patrimonials
14.577,06?
5-Fons de Contingència
20.000,00?
6-Alienació d'inversions reals
0
6-Inversions reals
202.687,74?
7-Transferència de Capital
98.314,05?
7-Transferències de capital
0,00?
8-Actius Financers
0
8-Actius Financers
0,00?
9-Passius Financers
0
9-Passius Financers
22.881,36?
TOTAL
836.870,42?
TOTAL
836.870,42?
PLANTILLA DE PERSONAL
Personal Funcionari
Núm.
Places
Subgrup
CD*
Observacions
1
Escala d'habilitació estatal

Subescala Secretaria- Intervenció
A1/A2

vacant

1
Escala Administració General
A2
26

Subescala Gestió-Tècnic grau mitjà

1
Escala Administració General

Subescala Administrativa-Administratiu
C1
22
(*nivell complement de destí)
Personal laboral
Núm. Places
Dedicació
1
Auxiliar Administratiu
jornada a temps parcial

(consultori local)
1
oficial brigada
jornada a temps complet
1
peó brigada
jornada a temps complet
1
personal neteja
jornada a temps parcial
Personal laboral temporal
Núm. Places
Dedicació
1
Dinamitzador juvenil
jornada a temps parcial


(telecentre)
4
Socorristes piscina municipal
jornada a temps parcial

(temporada d'estiu)
Contra l'aprovació definitiva pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que
estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Montagut, 3 de gener de 2017
Mònica Boix Pagès
Alcaldessa