Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
De conformitat amb el que disposa l'article 47.2 i 44.2 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, es procedeix a
la publicació de la part resolutiva del Decret d'Alcaldia nº495/2016
de 30 de desembre de 2016 que es transcriu tot seguit:
?Primer.- Delegar al Sr. Francesc Boïgues Codina, (primer tinent
d'alcalde) la totalitat de les funcions d'alcaldia, en el termes de l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, durant el període del 2 al 4 de gener de 2017, ambdós
inclosos.
Segon.- La delegació compren les facultats de direcció i de gestió,
així com la de resoldre els procediments administratius oportuns
mitjançant l'adopció dels actes administratius corresponents.
Tercer.- Ordenar, per a general coneixement, i mitjançant edicte, la
publicació d'aquest acord en el BOP de Girona, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la seva pàgina web.
Quart.- En el no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran directament les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en aquestes normes.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Sr. Francesc Boïgues Codina.?
Es fa públic pel seu general coneixement.
La Cellera de Ter, 30 de desembre de 2016
David Sarsanedas Serrat
Alcalde