Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BESCANÓ
L'expedient d´aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost nº 5/2016 del pressupost vigent de la corporació,
fou publicat en el B.O.P. nº 232 del dia 05 de desembre, i durant el termini d´informació pública, no s'hi ha presentat cap
reclamació ni cap suggeriment, quedant l´expedient definitivament aprovat.

L´import dels crèdits i de les previsions definitives del pressupost a nivell de capítols és la següent:
Capítols
Press.Inicial
Modif.nº 1
Modif.nº 2
Modif.nº 3
Modif.nº 4
Modif.nº 5
Totals


Ingressos
Capítol 1
1.747.900,00

1.747.900,00
Capítol 2
37.700,00

37.700,00
Capitol 3
846.000,00
30.000,00
876.000,00
Capitol 4
1.226.200,00

1.226.200,00
Capítol 5
10.600,00

10.600,00
Capítol 6


173.500,00


-173.500,00
0,00
Capítol
7
87.686,90
471.400,00 57.300,00 -414.012,00 202.374,90
Capítol 8

71.340,10
152.310,00
459.200,00

22.989,99
705.840,09
Capítol 9
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
Totals:
3.868.400,00
159.027,00
325.810,00 1.530.600,00
57.300,00
-534.522,01
5.406.614,99


Despeses
Capítol 1
1.128.600,00
1.889,99
1.130.489,99
Capítol 2
2.244.400,00
55.400,00
2.299.800,00
Capitol 3
22.400,00
-4.400,00
18.000,00
Capitol 4
180.000,00
71.340,10
9.000,00
2.200,00

15.100,00
277.640,10
Capitol 5


0,00
Capítol 6

87.686,90
316.810,00 1.071.400,00
57.300,00
-587.512,00
945.684,90
Capítol 7


0,00
Capítol 9
293.000,00
0,00
0,00
457.000,00
0,00
-15.000,00
735.000,00
Totals:
3.868.400,00
159.027,00
325.810,00 1.530.600,00
57.300,00
-534.522,01
5.406.614,99
Bescanó, 30 de desembre de 2016
L´alcalde