Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'OSOR
D'acord amb el Reglament num. 3/1995 de 7 de juny dels Jutges
de Pau i de conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, s'anuncia convocatòria per a l'elecció
del Jutge de Pau Titular del municipi d'Osor.
A tal efecte mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2/2017 de 2 de gener
s'acordà d'acord amb l'article 5 de l'esmentat Reglament la publicació del present anunci pel general coneixement, obrint-se un període d'informació publica de vint dies hàbils, amb anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, Jutjat
de Pau i al jutjat Deganat, per presentar les candidatures davant
aquesta Secretaria Municipal en hores d'oficina, essent l'únic requisit imprescindible per poder ser candidat, d'acord amb l'article 2n
de l'esmentat Reglament, ser espanyol, major d'edat, i no estar incurs en cap de les causes d'incompatibilitat que estableix l'article
303 de la Llei Orgànica del poder judicial.
Osor, 2 de gener de 2017
Joan Pla Coll
Alcalde