Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana PMU.7 - Hoteler Les Teules
Nº de Disposición :
99
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
el Ple de l'ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de novembre
de 2016, va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU.7
- Hoteler les Teules, promogut per alexander i Victoria merzlenko.
Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa
de caràcter general i que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol
altre recurs que considerin procedent.
la consulta i informació de l'expedient que preveu l'article 107
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, es pot dur a terme a les oficines de l'Àrea d'urbanisme de l'ajuntament de santa Cristina d'aro, situat a la plaça
Catalunya, s/n, o bé al servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l'edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra,
núm. 1 de Girona.
annex
normativa urbanística del Pla de millora Urbana PmU.7 - Hoteler
les Teules
TÍTol I Disposicions Generals
art. 1 Àmbit
L'àmbit del present Pla de Millora Urbana és el grafiat als plànols
d'informació, amb una superfície de 27.911 m².
art. 2 Contingut
el present Pla de millora Urbana consta de memòria, normativa,
annexes i documentació gràfica de caràcter informatiu i de caràcter
normatiu.
art. 3 acompliment del PoUm
el contingut normatiu del present Pla de millora Urbana s'ha d'entendre com a complementari de les determinacions establertes al
PoUm de santa Cristina d'aro, que seran d'aplicació sense que sigui excusable el seu incompliment per motius de manca de reproducció de l'articulat de referència en el present document.
art. 4 Vigència
El Pla de Millora Urbana gaudirà de vigència indefinida, un cop
assolida l'Aprovació Definitiva i realitzada la seva publicació.
TÍTOL II Normes d'edificació i ús
art. 5 Paràmetres reguladors
Els conceptes de regulació de l'edificació del present Pla de Millora
Urbana són els definits a les Normes Urbanístiques del POUM de
Santa Cristina d'Aro vigents per la zona i els específicament definits
per aquestes normes Urbanístiques.
en tot allò que no vingui expressament determinat o regulat per
les normes Urbanístiques del present Pla de millora Urbana, seran
d'aplicació les determinacions contingudes en el PoUm de santa
Cristina d'aro i la legislació urbanística, territorial i ambiental vigent a Catalunya.
Art. 6 Condicions de l'edificació
1. Ordenació i configuració de la forma de l'edificació
L'ordenació i configuració de la forma de l'edificació es fixa d'acord
amb els paràmetres específics següents:
- Perímetre regulador
- nombre màxim de plantes i alçària màxima permesa
- separació als límits de parcel·la
- Sostre edificable
Quedaran sotmeses a aquest tipus de regulació les ampliacions previstes en el present Pla de millora Urbana.
2. Perímetre regulador
S'entén per perímetre regulador de l'edificació les figures definides
en el pla de millora urbana per determinar la posició de l'edificació
d'ampliació.
3. nombre màxim de plantes i alçària màxima permesa
el nombre màxim de plantes permeses serà de PB+1 i l'alçada reguladora màxima serà de 7 m.
L'alçada reguladora màxima de l'edificació es mesurarà verticalment des de la cota de la planta baixa fins al nivell d'arrencada de la
coberta o del pla del terrat o coberta plana.
Per tal de minimitzar l'impacte visual de les noves edificacions,
aquestes seran esglaonades i la seva alçada no sobrepassarà els 6 m
respecte el nivell del terreny original, seguint com a referència les
seccions del plànol a3 del present PmU.
4. Tindrà la consideració de planta baixa la que té el paviment situat
entre 1 m per damunt o per sota del nivell natural del terreny, sense
que en cap cas, el nivell del paviment de la planta baixa superi en
més de 60 cm la cota del punt més alt de la parcel·la.
5. Tindrà la consideració de planta soterrani, aquella situada per
sota de la planta baixa, i no comptabilitzarà a efectes de càlcul de
l'edificabilitat admesa. No s'hi admeten els usos d'habitatge ni
d'allotjament.
6. separacions
La separació mínima de qualsevol edificació de l'ampliació proposada als límits de parcel·la serà de 10 metres.
La situació de les noves edificacions queda regulada gràficament als
plànols a1 i a2 del present PmU, situant-se a les cotes baixes de la
parcel·la per tal de minimitzar l'impacte visual.
7. L'edificabilitat màxima es fixa en 0,2 m² de sostre per cada m² de
parcel·la.
El sostre edificable s'ubicarà a les cotes baixes de la parcel·la per tal
de minimitzar l'impacte visual.
8. es permet l'ocupació del 10% de la parcel·la.
art. 8 materials i acabats
Per tal d'aconseguir el mínim impacte en el paisatge s'utilitzaran
materials i acabats que mantinguin la sintonia amb la zona i amb
l'edificació existent. S'utilitzaran materials, textures i colors que
s'adaptin a la morfologia i cromatisme del lloc i siguin pròpies de
l'arquitectura mediterrània.
art. 9 Usos
els usos permesos són:
- Hoteler
- restauració
- recreatiu
- esportiu
- sanitari-assistencial
- allotjament col·lectiu
art. 10 Tanques
les tanques que delimiten la parcel·la tindran una alçada màxima
de 0,70 m d'obra, podent-se tancar la resta fins a 1,80m.d'alçada
amb tanca vegetal i material reixat. en cas de pendent del carrer, la
tanca es dividirà en trams de forma que la diferència entre les cotes
extremes de cada tram no sigui superior a 0,60 m.
art. 11 espai lliure de parcel·la:
És l'espai lliure d'edificació corresponent d'aplicar la normativa re lativa a l'ocupació màxima i a les separacions de límit de parcel·la i
entre edificacions.
Ús: No tindrà altre aprofitament que el corresponent a espais lliures
al servei de l'edificació. S'hi poden ubicar instal·lacions esportives
descobertes com ara pistes d'esports, piscines...
Vegetació: la vegetació a l'espai lliure de parcel·la serà la pròpia del
paisatge rural de la zona (suro, alzina, roure, freixe, xiprer, tamariu,
llorer, arboç...).
moviments de terres:
el terreny natural de l'espai lliure de parcel·la podrà ser alterat per
tal d'integrar l'edificació en el terreny en una franja de dos metres al
voltant de l'edificació.
a més dels moviments de terres permesos al punt anterior es podran fer aterrassaments de l'espai lliure per al seu enjardinament
alterant el mínim possible les rasants existents amb les condicions
que es descriuen a l'article 81 del PoUm de santa Cristina d'aro.
En els moviments de terres s'acopiarà la capa edàfica per estendrela posteriorment al nivell superior del terreny acabat.
els espais urbanitzats amb paviments impermeables es limitaran en
el possible als vials.
art. 12 Contaminació lumínica:
D'acord amb l'establert a la llei 6/2001 d'ordenació ambiental de
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es preveu, als espais exterior, un nivell d'il·luminació general baix.
Les lluminàries s'adeqüen també als criteris d'eficiència energètica
sense minvar les prestacions de seguretat, per prevenir i corregir els
efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.
art. 13 Previsió d'aparcament:
s'haurà de preveure a l'interior de la parcel·la un mínim d'una plaça
d'aparcament per cada cent metres quadrats de sostre edificat o bé
una plaça d'aparcament per cada dues habitacions de l'establiment.
s'aplicarà la condició que resulti més restrictiva.
les característiques i dimensions de les places d'aparcament es regulen a l'article 55 de la normativa del PoUm de santa Cristina
d'aro.
santa Cristina d'aro, 3 de gener de 2017
Xavier sala i Congost
alcalde