Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de correcció d'errades
Nº de Disposición :
94
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ARBÚCIES
a l'edicte núm. 10183 publicat en el BoP de Girona núm. 234 del 9
de desembre de 2016, el punt 5 de l'edicte
on diu:
5. Pressupost base de licitació:
Preu màxim anual:114.300,00 + 11.430,00 d'IVa (10%). Total IVa inclòs: 125.763,00
Ha de dir:
5. Pressupost base de licitació:
Preu màxim anual:114.300,00 + 11.430,00 d'IVa (10%). Total IVa inclòs: 125.730,00
arbúcies, 4 de gener de 2017
Pere Garriga i solà
alcalde