Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte referent a l'aprovació inicial d'un estudi d'impacte paisatgístic
Nº de Disposición :
89
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILADASENS
expedient:
146/2016 [Descripció de l'expedient]
el Ple d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el 19 d'agost va
adoptar l'acord següent:
1. aprovar inicialment l'estudi d'impacte paisatgístic en relació a
la construcció de la depuradora del nucli de Fellines, redactat per
l'enginyer Jordi Güell i Camps.
2. exposar l'expedient a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província
i al taulell d'anuncis de la corporació, durant els quals es podrà examinar i formular les reclamacions i les al·legacions que es considerin
oportunes.
Canals d'atenció per obtenir informació sobre l'expedient:
De forma electrònica a través de www.viladasens.org, hi ha disponible un enllaç a la seu electrònica.
De forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament.
c/ Taronger, 1
17464 Viladasens
Telèfon
Fax
972 496 150

972 496 285
l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 15:00
hores.
si us heu de desplaçar expressament, us recomanem que abans telefoneu a l'ajuntament.
Viladasens, 4 de gener de 2017
Josep massó masós
alcalde