Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació d'un projecte
Nº de Disposición :
88
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'OLOT ÀREA DE SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC, INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA
UPom2016000042
la Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 22 de desembre
de 2016 ha adoptat, entre d'altres, l'acord d'aprovar el projecte d'enderroc de l'edifici situat al carrer Sant Cristòfol, 28, redactat en data
desembre de 2016,
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podreu interposar els següents recursos:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, prèvia al recurs contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació
del present anunci;
- bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació del present
anunci, davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona.
no obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
olot, 4 de gener de 2017
Josep Berga i Vayreda
alcalde accidental