Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de correcció d'errades
Nº de Disposición :
8699
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRO- NA (XALOC)
Observat error material en el títol de l'edicte 8228 de la Xarxa Local
de Tributs de la Diputació de Girona (XaLOC), inserit al número
189 d'aquest Butlletí Oficial de la Província, del dia 3 d'octubre de
2016, pàgina 110, consistent en que el títol que hi consta ?anunci
sobre l'aprovació de la modificació del Pla de Serveis de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de XaLOC?, no és
correcte. el títol de l'anunci que ha de constar és ?anunci sobre la
modificació del Pla de Serveis d'Assistència Comptable als ajuntaments de les comarques de Girona?.
Per aquest motiu, s'esmenta l'errada amb la publicació íntegra de
l'edicte amb el contingut correcte:
anunCI sOBre L'aPrOVaCIÓ De La mODIFICaCIÓ DeL PLa
DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA COMPTABLE ALS AJUNTAMENTS
De Les COmarQues De GIrOna
el Consell rector de la Xarxa Local de Tributs, organisme autònom
de la Diputació de Girona, en data 13 de setembre de 2016, va aprovar entre d'altres el següent acord:
?Primer. APROVAR la modificació del Pla de Serveis d'Assistència
Comptable als ajuntaments de les comarques de Girona, el text refós
del qual figura en l'annex 1 del present acord.
Segon. APROVAR la modificació dels Convenis tipus que figuren en
els annexos 2 i 3 d'aquest acord, mitjançant els quals es formalitzaran els encàrrecs de gestió entre els ens locals interessats i XaLOC.
Tercer. Donar publicitat de la modificació del Pla d'Assistència Comptable i dels convenis tipus mitjançant la seva publicació al BOP.
El text íntegre modificat del Pla de serveis es pot consultar a la seu
electrònica de XaLOC.
Girona, 10 d'octubre de 2016
Jordi Camps Vicente
President