Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
8696
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ
en compliment d'allò que disposa l'article 17 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora d'Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement
que durant el termini de trenta dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, romandran exposats al públic a l'oficina municipal i en el tauler d'anuncis
de l'ajuntament, l'acord d'aprovació provisional adoptat pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia onze d'octubre d'enguany,
per a que les persones interessades puguin consultar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes en relació a la:
PrOPOsTa D'aCOrD De mODIFICaCIÓ De DeTermInaDes
OrDenanCes FIsCaLs Per L'eXerCICI 2017.
- núm. 05: Taxa per recollida d'escombraries
- núm. 11: Taxa subministrament aigua

Borrassà, 13 d'octubre de 2016
Ferran roquer i Padrosa
alcalde