Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017 i la relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
8695
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA)
aprovat inicialment el Pressupost General per l'exercici 2017 i la
relació de llocs de treball per l'assemblea General del Consell d'Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques de Girona
(CILma), en sessió celebrada el dia 11 d'octubre de 2016, queda exposat al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant el qual
podrà ser examinat, en la seu del CILma (Pujada sant martí, 4-5
? 17004 Girona), i presentar-hi, si s'escau, les reclamacions que es
cregui oportunes.
si transcorregut aquest termini no s'hagués formulat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament.
Girona, 13 d'octubre de 2016
sergi mir miquel
President