Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Nº de Disposición :
8686
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d'agost de
2016 va acordar aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu
obra civil contenidors soterrats. en compliment de la normativa urbanística vigent, es publica el present edicte per al general coneixement i als efectes oportuns.
Cadaqués, 10 d'octubre de 2016
Josep Lloret Parellada
alcalde