Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament d'Isòvol (2015-2018)
Nº de Disposición :
8684
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ISÒVOL
el Ple municipal, reunit en sessió ordinària de data 30 de juny de
2016, va aprovar inicialment el Pla intern per a la Igualtat entre homes i dones de l'ajuntament d'Isòvol (2015-2018).
aquest Pla d'Igualtat s'exposa a informació pública mitjançant
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Girona, al web de l'ajuntament i al tauler d'anuncis municipal,
a efectes de poder examinar-lo i formular les reclamacions i/o allegacions que siguin convenients. un cop transcorregut el període
d'exposició pública sense cap reclamació i/o al·legació, el Pla Intern per a la Igualtat entre homes i dones de l'ajuntament d'Isòvol
(2015-2018) quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior.
en compliment del tràmit d'informació pública, l'expedient podrà
ser consultat a les oficines municipals tots el dies feiners, en horari
d'oficina, durant el termini d'un mes des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública.
Isòvol, 10 d'octubre de 2016
Pere Oliu Casamitjana
alcalde