Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i del catàleg de béns d'interès arquitectònic i arqueològic del municipi
Nº de Disposición :
8683
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ISÒVOL
el Ple municipal, reunit en sessió extraordinària de data 07 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment el Pla especial del Catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i el catàleg de béns d'interès arquitectònic i arqueològic elaborat per l'arquitecte sr. antonio
Palomo i molina, segons encàrrec efectuat per la Junta de Govern
Local, en sessió ordinària de data 11 de març de 2016.
aquest expedient s'exposa al públic per un termini d'un mes, a
comptar des de la darrera publicació d'aquest anunci, que s'inserirà
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web municipal i al
tauler d'anuncis de la corporació, als efectes de què les possibles
persones interessades puguin presentar les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents, en compliment de l'article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei d'urbanisme. si durant el termini d'exposició pública no s'hi
formula cap al·legació i/o reclamació, el Pla especial del Catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i el Catàleg de béns d'interès arquitectònic i arqueològic quedarà aprovat definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior.
en compliment del tràmit d'informació pública, el Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i el catàleg
de béns d'interès arquitectònic i arqueològic del municipi d'Isòvol
es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, en
horari d'oficina, durant el termini d'un mes des de la publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública.
Isòvol, 10 d'octubre de 2016
Pere Oliu Casamitjana
alcalde