Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
8674
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE COLOMERS
es fa públic que el Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia
29 de setembre de 2016, amb assistència de quòrum suficient, adoptà l'acord d'aprovar inicialment la modificació de les Ordenances
Fiscals, per a l'exercici 2017, següent: Ordenança Fiscal núm. 10,
reguladora dels Preus Públics (annex Cinquè).
D'acord amb allò que estableix l'art. 17 del real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest acord d'aprovació provisional
es sotmet a informació pública pel període de trenta dies per tal
que tots el interessats puguin consultar l'expedient- que es troba de
manifest a la secretaria d'aquest ajuntament- i presentar les reclamacions que considerin oportunes, amb el benentès que, si no se'n
presenten, aquest acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat
d'adoptar-ne cap d'altre (art. 17.3 de la rD 2/2004), procedint-se,
seguidament, a publicar el text íntegre de les modificacions per a
l'efectivitat d'aquest acord.
Colomers, 11 d'octubre de 2016
Josep manuel López Gifreu
alcalde