Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
8671
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MOLLÓ
Vist l'acord de Ple extraordinari, de 7 d'octubre de 2016, de modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2017 següents:
A) Ordenança fiscal número 1: IBI
B) Ordenança fiscal número 2: ICIO
C) Ordenança fiscal número 7: Taxa per expedició de documents
administratius.
D) Ordenança fiscal número 9: Taxa per llicència urbanístiques.
E) Ordenança fiscal número 10: Taxa de cementiri municipal.
F) Ordenança fiscal número 11: Taxa de clavegueram.
G) Ordenança fiscal número 16: Taxa pel subministrament d'aigua.
H) Ordenança fiscal número 18: Taxa utilització privativa o per a
l'aprofitament especial del domini públic local.
I) Ordenança fiscal número 19: Taxa per la prestació de serveis a la
piscina municipal.
De conformitat amb el que disposen els articles 17 i ss. del rDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprovà el text de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya, s'exposa al públic durant el termini de 30 dies, a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP
de Girona.
Transcorregut el termini sense reclamacions i/o al·legacions, l'acord
adoptat es considerarà elevat a definitiu sense necessitat de nou
acord, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2017 i regirà mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
molló, 10 d'octubre de 2016
Josep Coma i Guitart
alcalde