Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla orgànica per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
86
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BESCANÓ
l'expedient d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2017, aprovat en sessió plenària del dia 29-11-2016, fou publicat
en el B.o.P. nº 232 del dia 05 de desembre, i durant el termini d'informació pública, no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap
suggeriment, quedant l'expedient definitivament aprovat.

es publica el pressupost general, resumit per capítols i la plantilla orgànica.
PressUPosT De DesPeses
PressUPosT D'InGressosa) oPeraCIons no FInanCeres
a) oPeraCIons no FInanCeresa-1) operacions corrents
a-1) operacions corrents
CaPÍTol I
remuneració del personal
1.171.000
CaPÍTol I
Impostos directes
1.780.300
CaPÍTol II Compres de bens i serveis
2.293.800
CaPÍTol II
Impostos Indirectes
33.100
CaPÍTol III Interessos
15.000
CaPÍTol III Taxes i altres ingressos
881.700
CaPÍTol IV Transferències corrents
224.200
CaPÍTol IV Transferències corrents
1.228.800


CaPÍTol V
Ingressos patrimonials
10.100

Total a-1) op.corrents:
3.704.000

Total a-1) op.corrents:
3.934.000
a-2) operacions de capital
a-2) operacions de capital
CaPÍTol VI Inversions reals
0
CaPÍTol VI alienació d'inversions reals
0
CaPÍTol VII Transferències de capital
0
CaPÍTol VII Transferències de capital
0

Total a-2) op.de capital:
0

Total a-2) op.de capital:
0

Total a) op.no financeres:
3.704.000

Total a) op.no financeres:
3.934.000
B) oPeraCIons FInanCeres
B) oPeraCIons FInanCeres
CaPÍTol IX Variació passius financers
230.000
CaPÍTol IX Variació passius financers
0

Total B) op.financeres:
230.000

Total B) op.financeres:
0
ToTal PressUPosT
3.934.000
ToTal PressUPosT
3.934.000
a: Plantilla de funcionaris:
escala
Grup
Codi
nº places
Cobert Vacant observacions
Habilitació estatal
secretària-Interventora
a-1
a-01
1
1
---escala d'administració general
subescala tècnica
arquitecte tècnic
a-2
a-02
1
1
---subescala administrativa
administratives
C-1
a-03/05
3
3
--- escala
Grup
Codi
nº places
Cobert Vacant observacions
B: Plantilla de personal laboral:
administració general:
administrativa
C-1
B-01
1
1
---auxiliars administratius
C-2
B-02/03
2
2
---agutzil-ordenança
e
B-04
1
1
---serveis educatius:
mestre educació infantil coordinadora
a-2
B-05
1
1
---Directora en funcions
educadores
C-1
B-06/11
6
1
5
1 fixa
5 indefinides no fixes
assistent/auxiliar infantil
C-2
B-12/14
3
1
2
1 fixa
2 indefinides no fixes
Consergeria col.legi públic
e
B-15
1
1
---Jubilació parcial 25%
jornada
Brigada d'obres i serveis:
encarregat brigada
C-1
B-16
1
1
---ajudants d'oficial
C-2
B-17/19
3
2
1
manobra/peó
e
B-20/21
2
2
---Peons de neteja viària/auxiliar conserge
e
B-22/23
2
2
---serveis socials, cuturals i activitats
auxiliar de biblioteca
C-2
B-24
1
1
---Dinamitzador social/auxiliar regidories
C-2
B-25
1
1
---exedència. Coberta interinatge
Dispensari municipal:
auxiliar consultori
C-2
B-26/28
3
2
1
Indefinida no fixe
neteja de locals i dependències municipals
netejadora Casa Vila
e
B-29
1
1
---netejadora Casal de Vilanna
e
B-30
1
1
---netejadora col.legi
e
B-31
1
1
---netejadores escola bressol
e
B-32
1
1
---
Contra l'aprovació definitiva d'aquest acord, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos
des de la publicació d'aquest edicte, davant la sala del contenciós administratiu del Tribunal superior de Justícia de Catalunya
Bescanó, 3 de gener de 2017
Pere lluis Garcia i Palou
alcalde