Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de citació dictat en el procediment 908/2015
Nº de Disposición :
8598
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE GIRONA
uPsD social 2
núm. de compte bancari del Jutjat: IBan es 1671 0000
nIG: 17079 - 44 - 4 - 2015 - 8051086
Procediment: altres acomiadaments o extincions contractuals
908/2015
secció C
Part actora: Jose maria atienza Perez
Part demandada: reFOrmas GIrOna 2012 sL i FOns De GaranTIa saLarIaL (FOGasa)
FaIG saBer:
Que, d'acord amb la resolució de data 6/10/2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instàncies de Jose maria atienza
Perez, contra reFOrmas GIrOna 2012 sL i FOns De GaranTIa
saLarIaL (FOGasa), en reclamació de altres acomiadaments o extincions contractuals, cito l'empresa reFOrmas GIrOna 2012 sL
en parador ignorat, perquè comparegui davant la sala d'audiències
d'aquest organisme el dia 2 de novembre de 2016, a les 12:10 hores,
per celebrar els actes de conciliació i, si escau, de judici, que tindran
lloc en convocatòria única però successiva (la conciliació davant el
Lletrat de l'adm. de justícia i el judici davant la magistrada Jutgessa).
L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intenti valer-se i que encara que no hi comparegui sense una
causa justificada els actes de conciliació i de judici es duran a terme
igualment, sense necessitat de declarar-la en rebel·lia, i se la pot tenir per conforme amb els fets de la demanda.
Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat
que tinguin forma d'interlocutòria o sentència, s'afixaran al tauler
d'anuncis de l'oficina judicial, d'acord amb el que estableix l'article
59 de la LrJs.
I, perquè serveixi de citació a l'empresa esmentada, expedeixo
aquest edicte.
Girona, 6 d'octubre de 2016
José Francisco escudero moratalla
Lletrat de l'administració de Justícia