Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis forestals em les urbanitzacions, els nuclis de població, les edi-ficacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals de Llançà
Nº de Disposición :
8594
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
exp. n115 2/2015
L'ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 3 d'octubre de 2016, va
aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals de
Llançà.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.
alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació. si transcorre aquest termini sense que hagi estat dictada i notificada cap
resolució expressa, el recurs s'entendrà desestimat. en aquest cas,
podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini
de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició.
Llançà, 7 d'octubre de 2016
Guillem Cusí i Batlle
alcalde