Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal
Nº de Disposición :
8593
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
L'ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 3 d'octubre de 2016, va
aprovar inicialment el reglament Orgànic municipal de Llançà, de
conformitat amb el text de data 22 de setembre de 2016, que consta
a l'expedient degudament diligenciat.
L'expedient se sotmet a informació pública i el text del reglament
per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
de l'anunci corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de
la Corporació i al web municipal.
simultàniament, es va disposar que, si no s'hi formula cap al·legació,
reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, el
?reglament Orgànic municipal de Llançà?, que s'aprova inicialment,
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord
exprés.
Llançà, 6 d'octubre de 2016
Guillem Cusí i Batlle
alcalde