Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria dictada en el procediment 343/2016
Nº de Disposición :
8588
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE FIGUERES
Procediment: aCOmIaDamenT 343/2016 ma
Parts demandants: maria Belen Cortez i maria Dolores rodríguez
Benítez
Part demandada: nOVaTeC InnOVaCIO enerGeTICa s.L.
altres: FOGasa
segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 343/2016-ma
seguides en aquest Jutjat a instàncies demaria Belén Cortez i maria Dolores rodríguez Benítez contra nOVaTeC InnOVaCIO
enerGeTICa s.L. i FOGasa, en relació amb acomiadament, amb
aquest edicte es notifica a NOVATEC INNOVACIÓ ENERGÈTICA
sL , en parador desconegut, la resolució -InTerLOCuTÒrIa- del
dia 6/10/16 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
ParT DIsPOsITIVa
DIsPOsO acumular les demandes 344/16 a aquestes actuacions.
s'han de discutir conjuntament en un sol procediment i s'han de
resoldre en una sola resolució totes les qüestions que s'hagin plantejat.
així mateix, s'ordena la suspensió del judici del dia 10.10.16 a les
11:05 h , i s'assenyala de nou per al proper dia 7 de novembre de
2016 a les 10:25 hores.
Amb la notificació d'aquesta resolució, les parts queden citades per
al nou assenyalament.
Tot seguit, disposo citar per edictes la part demandada.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts de tots els procediments i
feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot interposar recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini dels Tres dies hàbils següents
al de la seva recepció que ha de contenir la infracció en què ha in corregut la resolució. La interposició per si mateixa no suspèn la
executabilitat del que s'ha decidit (article 186.3 de l'LrJs).
De conformitat amb la Da 15a de la LOPJ, reformada per la Llei orgànica 1/09 de 3 de novembre, per poder recórrer la resolució anterior és necessari constituir un dipòsit, requisit sense el qual el recurs
no s'admetrà a tràmit, seguint les instruccions següents:
- en el moment d'interposar el recurs ha d'acreditar-se que s'ha
constituït un dipòsit de 25?, mitjançant la presentació de còpia del
resguard o ordre d'ingrés en el compte de dipòsits i consignacions
que aquest Jutjat té obert a banc Santander, número 0399, especificant en l'apartat concepte del resguard d'Ingrés que es tracta de
?recurs?, seguit del codi i tipus de recurs: 30 social-reposició.
si l'ingrés es fa mitjançant transferència bancària, a l'apartat observacions o concepte: escriure el número de compte de 16 dígits del
compte expedient (separat per un espai) i justament després ha d'
indicar-se: 30 social-reposició.
- aquest dipòsit serà únicament exigible a aquells que no tinguin la
condició de treballador o beneficiari del règim públic de la Seguretat social.
- en el cas que es realitzessin ingressos simultanis per la mateixa
part processal (per complir per exemple altres exigències processals o per recórrer simultàniament més d'una resolució), hauran de
realitzar-se tants ingressos diferenciats com recursos a interposar, o
exigències processals a complimentar.
- el ministeri Fiscal, l'estat, les CCaa, les entitats locals i els organismes autònoms dependents de tots ells i aquells qui tinguin
reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta estan exempts de
constituir el dipòsit per recórrer.
així ho mano i signo.
en dono fe.
La magistrada Jutgessa
el Lletrat de l'adm. de justícia
DILIGÈNCIA. Seguidament es dóna compliment al que s'ha decidit
i es notifica aquesta interlocutòria en la forma que estableix l'article
56 de l'LrJs. en dono fe.
I perquè serveixi de notificació en forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, amb l'advertència que les
comunicacions següents es faran fixant còpia de la resolució o de
la cèdula a l'oficina judicial, pel mitjà establert a l'efecte, llevat del
supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir
forma d'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés
o resolgui un incident, o quan es tracti de citació a termini, i perquè
es publiqui al butlletí oficial de la província, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte.
Figueres, 6 d'octubre de 2016
raúl Diaz saez
Lletrat de l'administració de Justícia