Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
8585
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PRESES
el Ple de l'ajuntament, en la sessió de data 5 d'octubre de 2016,
va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm.
03/2016 de l'ajuntament. De conformitat amb allò que disposen els
articles 177 i 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes locals, es sotmet a
informació pública pel termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu
examen i presentació de possibles reclamacions o suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap
altre acord exprés, si durant l'esmentat termini no s'haguessin produït reclamacions.
Les Preses, 7 d'octubre de 2016
Pere Vila Frigola
alcalde