Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 2/2016 de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
8584
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CISTELLA
enric Gironella Colomer, alcalde-President de l'ajuntament de Cistella, fa públic que contra l'acord d'aprovació inicial de
l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits al pressupost general de 2016, adoptat el dia 29 d'agost de 2016, no s'ha presentat
cap reclamació, per la qual cosa s'entén elevat a definitiu, publicant-se tot seguit, el seu resum per capítols, de conformitat
amb l'article 177.2 del reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, en relació
amb l'article 169 d'aquest mateix text:
InGressOs
CaP.
PreV.InICIaLs
mOD. auGmenTs
PreV.DeFInITIVes
1 90.803,03
90.803,03
2 5.000,00
5.000,00
3 36.946,40
36.946,40
4 129.933,69
129.933,69
5 8.060,00
8.060,00
7 12.000,00
8.999,13 20.999,13
TOT. 282.743,12
8.999,13 291.742,25
DesPeses
CaP. PreV.InICIaLs
HaBILIT.
suPLemenTs
BaIXes PreV.DeFInITIVes
1
99.731,2499.185,80
2
144.464.89144.464,89
3
300,00300,00
4
10.477,1610.477,16
6
18.319,83
10.002,31

1.003,18
27.318,96
9
9.450,009.450,00
TOT.
282.743,12
10.002,31

1.003,18
291.742,25
Cistella, 6 d'octubre de 2016
enric Gironella Colomer
alcalde