Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Nº de Disposición :
8583
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ULLASTRET
no havent-se presentat reclamacions contra l'acord pres en sessió
plenària de data 5 de juliol de 2016, publicat al BOP de Girona núm.
142, de 27 de juliol de 2016, i al taulell d'anuncis municipal queda
aprovada de forma definitiva la modificació de l'ordenança núm. 9
per a la recollida d'escombraries, amb els següents imports:
Habitatges de caràcter familiar ...................................
98?/any
Habitatges de caràcter familiar (1 sola persona) ....... 80?/any
Habitatges/cases situades en zones més llunyanes
dels punts de recollida ................................................
78?/any
Comerços ........................................................................
130?/any
restaurants ..................................................................... 1.000?/any
Hotels, turisme rural, habitatges ús turístic ............... 100?/any
Poblat ibèric/museu d'Història de Catalunya .......... 1.296?/any
Aquesta modificació no entrarà en vigor fins que s'hagi publicat
completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Contra aquests acords que són definitius en via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala del
contenciós administratiu del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la seva publicació al B.O. de la Província de Girona.
ullastret, 3 d'octubre de 2016
Josep miquel Gatius i Callís
alcalde