Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2016 de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
8581
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CISTELLA
enric Gironella Colomer, alcalde-President de l'ajuntament de Cistella, fa públic que contra l'acord d'aprovació inicial de
l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits al pressupost general de 2016, adoptat el dia 29 d'agost de 2016, no s'ha presentat
cap reclamació, per la qual cosa s'entén elevat a definitiu, publicant-se tot seguit, el seu resum per capítols, de conformitat
amb l'article 177.2 del reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, en relació
amb l'article 169 d'aquest mateix text:
InGressOs
CaP.
PreV.InICIaLs
mOD. auGmenTs
PreV.DeFInITIVes
1 90.803,03
90.803,03
2 5.000,00
5.000,00
3 36.946,40
36.946,40
4 129.933,69
129.933,69
5 8.060,00
8.060,00
7 12.000,00
12.000,00
8
0,00
13.745,89 13.745,89
TOT. 282.743,12
13.745,89 296.489,01
DesPeses
CaP. PreV.InICIaLs
HaBILIT.
suPLemenTs
BaIXes PreV.DeFInITIVes
1
99.731,2499.185,80
2
144.464.89

13.730,18

158.195,07
3
300,00300,00
4
10.477,1610.477,16
6
18.319,8318.319,83
9
9.450,00

15,71

9.465,71
TOT.
282.743,12

13.745,89

296.489,01
Cistella, 6 d'octubre de 2016
enric Gironella Colomer
alcalde