Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre contractació d'un subministrament
Nº de Disposición :
8576
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Per mitjà de d'acord de Comissió permanent del ple de data 4 d'octubre de 2016 es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el
procediment obert per a l'adjudicació, del contracte de subministrament de porta-entrepans reutilitzables finançats per ECOEMBES
i eCOVIDrIO. així mateix, s'acorda convocar la licitació pública.
1 - enTITaT aDJuDICaDOra
a) Organisme: Consell Comarcal de la selva
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
2 - OBJeCTe DeL COnTraCTe
a) Tipus: subministrament
b) Descripció: Contracte de subministrament per la compra de
porta-entrepans reutilitzables finançats per ECOEMBES i
eCOVIDrIO
c) Termini d'execució: 7 setmanes
d) Lloc d'execució/lliurament: santa Coloma de Farners
3 - TramITaCIÓ, PrOCeDImenT I FOrma D'aDJuDICaCIÓ
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Varis criteris d'adjudicació
4 - PressuPOsT Base De LICITaCIÓ
Import: 25.666,46 euros (IVa no inclòs). IVa aplicable: 21%
5 - GaranTIes.
Definitiva: 5% sobre el preu d'adjudicació del contracte
6 ? reQuIsITs esPeCÍFICs DeL COnTraCTIsTa
De conformitat amb la clàusula 13 del Plec de Clàusules administratives particulars
7 - OBTenCIÓ De La DOCumenTaCIÓ I InFOrmaCIÓ
a) entitat: Consell Comarcal de la selva (secretaria)
b) Domicili: Passeig sant salvador, 25-27
c) Localitat i codi postal: santa Coloma de Farners, 17430
d) Telèfon: 972842161
e) Fax: 972840804
f) Correu electrònic: jfont@selva.cat
g) Direcció d'internet del perfil del contractant: http://www.
selva.cat
h) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins el
dia anterior al què acabi la presentació d'ofertes
i) número d'expedient: 2016/733
8 - PresenTaCIÓ De Les OFerTes
a) Data límit: Fins el dia en què es compleixin 15 dies naturals des de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya,a les 14 hores. si el darrer dia fos dissabte o festiu,
es traslladarà al dia hàbil immediatament posterior
b) Les proposicions també es podran trametre per correu d'acord
amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992. en aquest
cas, s'haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa
a l'oficina de correus i anunciar-la a l'òrgan de contractació
mitjançant tèlex, telegrama o telefax el mateix dia. Tanmateix,
transcorreguts 10 dies naturals següents a la data de finalització del termini de presentació sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa.
c) Documentació a presentar: La que s'indica al plec de clàusules
d) Lloc de presentació: Consell Comarcal de la selva (registre
d'entrada)
9 - OBerTura De Les OFerTes
a) entitat: Consell Comarcal de la selva
b) Domicili: Passeig sant salvador, 25-27
c) Localitat i codi postal: santa Coloma de Farners, 17430
d) Data: El 3r. dia hàbil següent al de la finalització de presentació d'ofertes. si aquest dia fos dissabte, es traslladarà al dia
hàbil immediatament posterior
e) Hora: a les 12 hores del migdia
10 - DesPeses D'anunCIs
Les despeses d'anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari
santa Coloma de Farners, 5 d'octubre de 2016
salvador Balliu Torroella
President