Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 3/2016 de modificació del pressu-post municipal
Nº de Disposición :
8569
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PORQUERES
exp. 2016/440-e150
el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària de 5 d'octubre de 2016,
ha aprovat inicialment la 3a. Modificació del pressupost municipal.
D'acord amb el que disposa l'article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, queda exposat al públic per termini de 15 dies, a l'efecte que els interessats puguin examinar-lo i, si
s'escau, presentar al·legacions.
En cas de no presentar-se al·legacions es considerarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap acord.
Porqueres, 6 d'octubre de 2016
Francesc Castañer Campolier
alcalde