Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
8567
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIUMORS
el sr. arcadi De senillosa rosales ha presentat sol·licitud per efectuar obres de millora consistents en l'ampliació d'uns coberts per a
cavalls a la finca ubicada al polígon 1 parcel·la 55 d'aquest Terme
municipal.
D'acord amb el que determina l'article 49.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
i l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet
a informació pública l'expedient durant el termini de vint dies a
comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, així com a la seu electrònica de l'ajuntament
de Riumors (www.riumors.cat), perquè durant aquest termini es
puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin
convenients.
Durant aquest termini es podrá consultar l'expedient a l'oficina de
l'ajuntament, els dilluns de 9 a 14 hores i els dimecres de 16 a 19
hores.
riumors, 5 d'octubre de 2016
Josep m. Padrosa Gorgot
alcalde