Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Nº de Disposición :
8566
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
aquesta alcaldia, mitjançant el Decret 242/2016, de data 23 de setembre de 2016, ha dictat la següent resolució:
a) Delegar la celebració del matrimoni civil del dia 24 de setembre
de 2016, al regidor senyor Joaquim Vivas i Vidal.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Vilobí d'Onyar, 7 d'octubre de 2016
Cristina mundet i Benito
alcaldessa