Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
8564
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ
aprovació inicial pel Ple de l'ajuntament de serra de Daró del dia
4 d'octubre de 2016 l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/16
del Pressupost de Despeses de l'entitat, de l'exercici 2016 mitjançant
romanent líquid de tresoreria, i de conformitat amb el que disposa
l'art 177de rDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, l'expedient se sotmet a
informació pública durant el termini de quinze dies a comptar des
de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la província, per tal de què els interessats examinin l'expedient i
presentin les reclamacions que considerin convenients.
en el supòsit de que no es presentin reclamacions l'expedient es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'aprovació
d'un nou acord.
serra de Daró, 5 d'octubre de 2016
Josep Puig ribas
alcalde