Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
8563
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
aprovada inicialment per acord de Ple de 6 d'octubre de 2016, la
modificació de crèdit 07/16 de suplement de crèdit de l'Ajuntament
de Torroella de Montgrí, finançada amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici de 2015; i d'acord amb el que estableix l'article
177.2 i 179.4 del rDL 2/2004 pel que s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al BOP. (G104.1-1/2016)
Durant aquest període, els interessats el podran examinar i presentar
les reclamacions que creguin oportunes davant del Ple, al registre
General d'aquest ajuntament. en cas de que no se'n presenti cap, la
modificació de crèdit 07/16 de suplement de crèdit de l'Ajuntament
de Torroella de Montgrí es considerarà definitivament aprovada.
Torroella de montgrí, 5 d'octubre de 2016
Josep maria rufí i Pagès
alcalde