Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública
Nº de Disposición :
8557
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
exp. 366 01 05 003 61 2016
Per acord de Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2016, s'ha
aprovat el Padró Fiscal d'Ocupació de la Via Pública corresponent
a l'exercici 2016, aquest, juntament amb la llista cobratòria i els seus
antecedents, restarà exposat al públic a les Oficines Municipals pel
termini d'un mes comptats a partir de l'endemà del dia de publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província als efectes
de notificació col·lectiva i d'examen i presentació de reclamacions,
al·legacions o observacions.
en cas que no se'n produís cap, el Padró es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar-se un altre acord.
Contra l'acord d'aprovació es podrà interposar recurs de reposició
davant la Junta de Govern Local en el termini d'un mes, comptat
des del dia següent a la finalització de l'exposició pública del mateix, com a previ al contenciós administratiu davant del Jutjat del
Contenciós administratiu de Girona i sense perjudici que es pugui
exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que estimi procedent.
el recurs de reposició s'entendrà desestimat si no recau resolució
expressa en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de
la seva interposició.
en cap cas la interposició de recursos no suspèn l'acció administrativa de cobrament, llevat que se sol·liciti en el mateix termini per
interposar recursos, acompanyant garantia que cobreixi el total del
deute tributari.
L'ingrés dels tributs podrà efectuar-se per domiciliació bancària o
per transferència al compte corrent de l'ajuntament de sant Pere
Pescador. El termini de cobrament en període voluntari finalitzarà
el de 2 desembre de 2016. una vegada hagi transcorregut el termini
del període voluntari de pagament, els deutes seran exigits per la
via de constrenyiment i s'exigirà el recàrrec del 20%, interessos de
demora i, si escau, les costes que es produeixin.
sant Pere Pescador, 30 de setembre de 2016
agustí Badosa Figueras
alcalde