Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de substitució d'un sistema d'actuació
Nº de Disposición :
81
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'OLOT ÀREA DE SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC, INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA
Per Junta de Govern local de data 22 de desembre de 2016 es va a
adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment l'expedient de
canvi de sistema d'actuació del Pa 03.06 ?avinguda sant Joan? de la
modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica a la modalitat de
cooperació. la qual cosa es sotmet a informació pública pel termini
D'Un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article
119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya.
Aquest expedient podrà ser examinat a les oficines municipals d'urbanisme, al Passeig Bisbe Guillamet, 10, 3r, de dilluns a divendres,
de 10h a 14h; o bé al web de l'ajuntament www.olot.cat.
olot, 3 de gener de 2017
Josep Berga i Vayreda
alcalde accidental