Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional. COOP (LE 2016/177). Girona
Nº de Disposición :
8018
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)
El 14 de setembre de 2016 (BOP núm. 176) han estat objecte de publicació les bases específiques reguladores de subvencions
als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació
internacional.
Per aquest motiu i de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el
reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa necessària la publicació de la convocatòria aprovada per unanimitat
del Consell rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, de 6 de setembre de 2016 i amb el següent contingut:
?(...)
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de sol·licituds de subvencions que consta en
l'annex 2 d'aquest acord, en règim de concurrència competitiva, a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació
de Girona, amb plena submissió de les bases esmentades al punt primer. L'eficàcia de la convocatòria restarà condicionada al
fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les
seves determinacions.
?(...)
?(...)
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d'acord amb les bases, i fixar la dotació pressupostària, d'import
màxim de setanta-cinc mil euros (75.000,00 ?), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries, que es detallen, del pressupost
de Dipsalut d'enguany:
Aplicació pressupostària
Import
Programa onl solidàries i de cooperació al desenvolupament
6/3110 /48004
65.000,00 ?
Programa municipal de solidaritat, pau i desenvolupament
6/3110/46203
10.000,00 ?
Sisè. Trametre la convocatòria i l'extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de
la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2016.
(...).?
Girona, 14 de setembre de 2016


Josep m. Corominas i Barnadas
President, p.d.
Annex 2
Convocatòria de subvencions pels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per a la realització
de projectes de cooperació internacional. CooP (le 2016/177). Girona. organisme autònom de la Diputació de Girona(
Dipsalut).
1. objecte
regular la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament que concedeix
l'organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments i entitats sense
ànim de lucre de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes, durant el període entre l' 1 de desembre de 2015 fins
a 30 d'agost de 2016.
Concretament s'adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a :
- la promoció del respecte i l'equitat entre les persones, a partir de la defensa de l'aplicació dels Drets Humans i els
valors de la cultura de la pau.
- la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament.
Es prioritzaran aquells projectes que treballin per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament sociocultural de les
zones en què s'ubiquen les actuacions, especialment referides a:
o Dret a l'alimentació, l'aigua i la salut.
o Dret a l'educació
o enfortiment del teixit social i comunitari.
2. Crèdits pressupostaris
l'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de setanta cinc mil euros (75.000,00 ?). els ajuts econòmics aniran a
càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d'enguany que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
Import
Programa onl solidàries i de cooperació al desenvolupament
6/3110 /48004
65.000,00?
Programa municipal de solidaritat, pau i desenvolupament
6/3110/46203
10.000,00?
Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats anteriorment entre les diferents
aplicacions pressupostàries , sense que en cap cas es pugui superar l'import màxim previst en el total de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
el termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 30 de setembre de 2016.
la presentació de les sol·licituds pel que fa als ajuntaments, s'ha de fer necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
la presentació de les sol·licituds pel que fa a les entitats sense ànim de lucre que es poden presentar a la subvenció per a la
realització de projectes de cooperació internacional s'ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de
la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont - C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), al registre electrònic de la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat) o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Caldrà presentar la documentació següent:
? El model normalitzat de sol·licitud (disponible a la seu electrònica o al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).
? El projecte per al qual es demana la subvenció
Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar
que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta
autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L´esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar, després del requeriment
i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini
no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la
resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Si l'últim dia de la presentació de la documentació complementària o d'esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini
finalitzarà el primer dia hàbil següent.
4. Termini de resolució i notificació
les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds
que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis (e-Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.
dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l'article 59.6.b de
la llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Import de la subvenció
les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de la subvenció. D'acord
amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de
l'ajut econòmic que es concedeix.
la quantia de les subvencions es determinarà com a percentatge de la despesa subvencionable i d'acord amb els criteris de
valoració establerts.
Si l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l'òrgan responsable de la resolució del
procediment, procedirà al prorrateig de l'import global màxim entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre
el màxim nombre de sol·licituds possible.
6. règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de
Dipsalut, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
7. Publicitat
la convocatòria i l'extracte de convocatòria es trametrà la Base de Dades nacional de Subvencions (BDnS) per la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut
(e-tauler) i un extracte de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d'aquesta convocatòria finalitzarà el 30 de novembre de
2016.