Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de nomenament d'alcaldessa accidental
Nº de Disposición :
7975
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILANANT
mitjançant Decret núm. 114/2016, de data 16 de setembre 2016, s'ha
acordat el nomenament de la Sra. SÒnIA XInXÒ ZAmorAno, segona Tinent d'Alcalde, com alcaldessa accidental de l'Ajuntament
de Vilanant durant el període comprès entre els dies 19 a 22 i 24 a
29 de setembre de 2016, vista l'absència en el terme municipal de la
Sra. Anna Palet i Vilaplana, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament
de Vilanant, la qual cosa es fa pública en compliment des articles 44
i 47 del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i de règim jurídic de
les entitats locals.
Contra el Decret dictat, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats Contenciós-Administratius de la província de Girona, en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació.
no obstant, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la llei
30/92, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició, davant el mateix òrgan
que ha dicta l'acte, en el termini d'un mes des de l'endemà de la
seva notificació.
Vilanant, 16 de setembre de 2016
Anna Palet i Vilaplana
Alcaldessa