Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Nº de Disposición :
7901
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALS
el 15 de setembre de 2016 es dicta el Decret núm.577/2016, en virtut del qual es nomena alcalde accidental de l'Ajuntament de Pals,
per al període comprès entre el 4 i el 10 d'octubre de 2016, ambdós
inclosos, el senyor Sergi Brull i Costa, primer tinent d'alcalde. no
obstant això, en el supósit que el senyor Sergi Brull i Costa estigués
absent del terme municipal de Pals durant el període assenyalat,
es nomena alcalde accidental el senyor Martí Duran i Bofill, segon
tinent d'alcalde, o, en cas d'absència d'aquest, la senyora maite Servià i Pericay, tercera tinent d'alcalde. Simultàniament, s'ordena publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al web municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació, de
conformitat amb l'article 44.2 del reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix, alternativament, la interposició, davant d'aquest Ajuntament,
d'un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat
amb els articles 116 i 117 de llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució,
de conformitat amb l'article 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se
el recurs contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui
resolt expressament per aquest Ajuntament o es produeixi la seva
desestimació per silenci administratiu negatiu.
Pals, 15 de setembre de 2016
Sílvia monar i Aynier
Alcaldessa