Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
7896
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CABANELLES
en data 13 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar
provisionalment la modificació de la plantilla de personal de la Corporació de l'exercici 2016, en el sentit de variar el règim jurídic de
la plaça d'agutzil, que constava en la plantilla de personal laboral
perquè esdevingui de personal funcionari, escala d'administració
general, sots-escala subalterna.
l'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de
l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BoP, durant els quals es podran presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin pertinents.
en el supòsit que no es presentin reclamacions ni al.legacions,
l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Per als interessats que vulguin consultar l'expedient aquest estarà
a la seva disposició a les instal·lacions de l'Ajuntament en horari
d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 13h, excepte els
dijous, i dimarts i dijous de 17h a 20h.
Cabanelles, 14 de setembre de 2016
martí espigulé i Vallmajó
Alcalde