Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, relativa a la taxa de subministrament d'aigua
Nº de Disposición :
7890
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIUDAURA
Havent-se sotmès a informació pública els acords del Ple de data
4 de juliol de 2016 relatius a la modificació puntual de l'Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa sobre el subministrament
d'aigua, sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions,
els acords adoptats han esdevingut aprovats amb caràcter definitiu.
Concretament l'article 6 ha quedat redactat de la següent forma, incorporant el següent paràgraf:
?Article 6. Quota tributaria. (?)
la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Quota destinada a dotació d'un fons de reposició per inversions: 6
euros/trimestre/abonat.?
riudaura, 15 de setembre de 2016
David Jané López
Alcalde