Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica
Nº de Disposición :
7888
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLANARS
el Ple de la Corporació en sessió de data 20 de març de 2015, va aprovar inicialment l'ordenança reguladora de l'Administració
electrònica de l'Ajuntament de llanars.
l'acord es va sotmetre a informació pública en el DoGC núm. 6845 de 7 d'abril de 2015, al BoP de Girona núm. 62 de 31 de
març de 2015 així com el Diari de Girona de 1 d'abril de 2015.
Un cop transcorregut el termini d'exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, ha esdevingut aprovada amb
caràcter definitiu i tot seguit es transcriu el text íntegre de l'ordenança.
el que es fa públic als efectes oportuns.
llanars, 9 de setembre de 2016
Amadeu rosell i marti
Alcalde
orDenAnÇA reGUlADorA De l'ADmInISTrACIÓ eleCTrÒnICA De l'AJUnTAmenT De llAnArS
eXPoSICIÓ De moTIUS
I
el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues darreres dècades ha comportat l'aparició
d'un nou entorn anomenat societat de la informació i del coneixement. El procés també ha comportat la liberalització del
sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes com als serveis de comunicacions electròniques, la qual cosa ha
suposat que àmplies capes de la població gaudeixin dels esmentats serveis que conformen uns nous paradigmes de relació
entre la ciutadania, les empreses i les administracions. en aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en la promoció
del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.
II
La introducció de les eines TIC's en l'organització administrativa ha portat aquests darrers anys a posicionar a les
administracions públiques ?i especialment a les administracions locals com administracions més properes a la ciutadania- en
la direcció d'aprofundir en els principis que l'ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència
en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i millor servei
a la ciutadania.
en aquest sentit, l'aprovació d'aquesta ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar
la seva actuació administrativa i la prestació dels serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les
empreses i d'altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.
III
el fonament jurídic d'aquesta ordenança resideix, d'una banda, en el mandat que imposa a les administracions l'article 103.1
de la Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de
l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i
participació.
També hi ha previsions més concretes a l'ordenament jurídic que es poden considerar fonament conceptual i jurídic d'aquesta
norma.
D'una banda, l'entrada en vigor de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis
públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la llei 30/1992, per
a l'impuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de
les seves competències. la nova llei s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les ciutadanes a
comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i dels
sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.
De l'altra, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització
del govern local, estableix que les entitats locals estaran obligades a ?impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de
la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i
per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes?.
En tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta a l'empara de la potestat d'autoorganització prevista per
a les entitats locals a l'article 4 de la llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 8 del text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Així mateix, cal considerar la necessitat d'incorporar els principis de la Directiva 2006/123/Ce, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior i de regular les mesures de simplificació administrativa a què obliga la seva transposició.
A tal efecte, aquesta Ordenança s'estructura com un primer pas de la seva adaptació contribuint així a la racionalització de
l'administració.
Finalment, cal fer esment a la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya relativa al desenvolupament de l'administració
electrònica, d'una banda, mitjançant el reforçament de la incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu,
d'aplicació tant a l'Administració de la Generalitat com a l'Administració local, regulat a la llei 26/2010, del 3 d'agost, de
regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i, d'altra banda, l'impuls dels mecanismes de
coordinació i cooperació interadministrativa així com de la difusió de la informació, regulats a la llei 29/2010, del 3 d'agost,
de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
IV
L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement, en les
relacions jurídico administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de l'Administració municipal, incloenthi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de
tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes
tecnologies i de progressiva adequació de l'organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i
els procediments seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.
D'aquesta forma, l'ordenança estableix el regim jurídic bàsic de l'administració electrònica en l'Administració municipal
i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el règim transitori s'encarreguen de fixar els mecanismes per una
implantació progressiva però eficient de l'administració electrònica.
en aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics, que es
difondrà a través de la seu electrònica. A tal efecte, l'ordenança incorpora dos annexos, el primer referit als tràmits i gestions
que estan disponibles electrònicament al web municipal i el segon es refereix als tràmits municipals que actualment poden
realitzar-se amb d'altres administracions publiques, empreses i professionals mitjançant serveis electrònics d'accés restringit.
Finalment, les disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessàries pel desenvolupament de l'Ordenança i, en
particular, el compromís d'adaptar la normativa municipal.
CAPÍTol PrImer. DISPoSICIonS GenerAlS
Article 1.
objecte.
Article 2.
Àmbit d'aplicació subjectiu.
Article 3.
Àmbit d'aplicació objectiu.
Article 4.
Seu electrònica.
CAPÍTol SeGon. DreTS I DeUreS
Article 5.
Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l'Administració electrònica.
Article 6.
Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives realitzades a través de mitjans
electrònics.
CAPÍTol TerCer. PrInCIPIS GenerAlS
Article 7.
Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal.
Article 8.
Principis organitzatius de l'Administració electrònica.
Article 9.
Principis generals de l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes al procediment administratiu.
Article 10. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en matèria d'Administració
electrònica.
CAPÍTol QUArT. IDenTIFICACIÓ, ACCÉS A lA InFormACIÓ I PreSenTACIÓ D'eSCrITS Per PArT DelS
CIUTADAnS I De leS CIUTADAneS
Article 11. Instruments d'identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes.
Article 12. Requisits d'identificació en l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació administrativa electrònica.
Article 13. Requisits d'identificació i d'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en la presentació d'escrits.
CAPÍTol CInQUÈ. lA DIFUSIÓ De lA InFormACIÓ ADmInISTrATIVA Per mITJAnS eleCTrÒnICS
Article 14. Informació sobre l'organització i els serveis d'interès general.
Article 15. Informació administrativa.
Article 16. Qualitat i seguretat a la seu electrònica.
Article 17. Tauler d'edictes electrònic.
CAPÍTol SISÈ. el ProCeDImenT ADmInISTrATIU eleCTrÒnIC
Article 18. Procediments tramitats per via electrònica.
Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius.
Article 20. Iniciació.
Article 21. exigència i acreditació de representació.
Article 22. Tramitació per via electrònica dels procediments.
Article 23. Presentació de documents i declaració responsable.
Article 24. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades.
Article 25. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper.
Article 26. expedient electrònic.
Article 27. Acabament.
Article 28. La notificació per mitjans electrònics.
CAPÍTol SeTÈ. reGISTre, ArXIU I ACCÉS AlS DoCUmenTS eleCTrÒnICS
Article 29. registre electrònic.
Article 30. Arxiu electrònic de documents.
Article 31. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics.
Article 32. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica.
Article 33. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica.
CAPÍTol VUITÈ. FACTUrA eleCTrÒnICA
Article 34. Factura electrònica.
DISPoSICIonS TrAnSITÒrIeS
DISPoSICIonS ADDICIonAlS
DISPoSICIonS FInAlS
AnneX I. TrÀmITS I GeSTIonS mUnICIPAlS DISPonIBleS ACTUAlmenT A TrAVÉS Del PorTAl De
l'AJUnTAmenT De llAnArS
AnneX II. TrÀmITS mUnICIPAlS AmB AlTreS ADmInISTrACIonS, emPreSeS I ProFeSSIonAlS A TrAVÉS De
SerVeIS eleCTrÒnICS D'ACCÉS reSTrInGIT
CAPÍTol PrImer. DISPoSICIonS GenerAlS
Article 1. objecte
1. Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics, en l'àmbit de l'Administració municipal de Llanars, per
tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i
ciutadanes, que es deriven de l'article 103 de la Constitució i de la legislació general administrativa (en endavant, Administració
electrònica).
2. Com a conseqüència d'això, aquesta ordenança té per objecte:
1. Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les
ciutadanes amb l'Administració municipal.
2. Fixar els principis generals per a l'impuls i el desenvolupament de l'Administració electrònica en l'àmbit de
l'Administració municipal.
3. regular les condicions i els efectes jurídics de l'ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments
administratius davant l'Administració municipal.
3. També és objecte d'aquesta Ordenança, la fixació dels principis reguladors de la incorporació dels tràmits i dels procediments
administratius municipals a la tramitació per via electrònica, d'acord amb allò que disposa l'article 45 de la llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu
1. Aquesta ordenança serà d'aplicació a les entitats indicades a continuació i que, a tots els efectes, denominarem conjuntament
com a Administració municipal:
? Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions integrants i que conformen l'Ajuntament de
llanars i els organismes dependents del mateix.
2. Aquesta ordenança serà així mateix aplicable als ciutadans i les ciutadanes, entenent com a tals les persones físiques i
jurídiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Administració municipal.
Article 3. Àmbit d'aplicació objectiu
1. Aquesta ordenança s'aplicarà a les actuacions en què participi l'Administració municipal que es duguin a terme per mitjans
electrònics i, concretament, a les següents:
1. les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter juridicoadministratiu.
2. la consulta per part dels ciutadans i de les ciutadanes de la informació pública administrativa i de les dades
administratives que estiguin en poder de l'Administració municipal.
3. La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via electrònica, de conformitat amb el que
preveu aquesta ordenança.
4. el tractament de la informació obtinguda per l'Administració municipal en l'exercici de les seves potestats.
2. els principis generals continguts en aquesta ordenança són aplicables a les comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes
no sotmeses a l'ordenament jurídic administratiu, i de manera especial la comunicació d'avisos i d'incidències, la presentació
de reclamacions i queixes, la formulació de suggeriments, la realització de preguntes als òrgans municipals i les peticions i
altres formes de participació, mentre no siguin objecte d'una regulació específica.
Article 4. Seu electrònica
1. la seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes (www.
llanars.cat), la titularitat, gestió i administració de la qual correspon al Consell municipal en l'exercici de les seves competències.
2. l'Administració municipal determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica, la qual s'ha de
subjectar als principis següents:
1. Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.
2. Publicitat oficial.
3. responsabilitat.
4. Qualitat.
5. Seguretat.
6. Disponibilitat.
7. Accessibilitat i usabilitat.
8. neutralitat tecnològica.
9. Interoperabilitat.
3. la seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través de les xarxes de telecomunicacions que
determini i faci públiques l'Administració municipal i, en tot cas, a través del següent apartat de la web municipal www.
llanars.cat
Cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a l'Administració municipal que
necessàriament hagin de residenciar-se en una seu electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l'ens que presta
el servei, l'Administració municipal pot reconèixer la referida seu com a pròpia i autoritzarà el referit certificat. L'aprovació
correspon a l'Alcaldia que n'autoritzarà el certificat. El decret de Alcaldia es publicarà a la seu electrònica.
4. la seu electrònica posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes, com a mínim, els continguts següents:
? Àmbit d'aplicació de la seu electrònica.
? Informació sobre l'organització administrativa, les seves competències, les autoritats, el personal directiu i el personal
a llur servei responsables de la tramitació dels procediments administratius i de la prestació dels serveis públics, i
també la relació actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules retributives corresponents.
? Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i ciutadanes i, en particular, els que fan referència
als requisits jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les sol·licituds; els
procediments administratius que tramiten, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil del contractant; les
convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents
interoperables que són en poder de les administracions publiques.
? Informació sobre l'activitat de l'Administració municipal i, en particular, la informació relativa als serveis públics
prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de serveis, i també la informació relativa als acords
presos, de conformitat amb el que estableix llur normativa reguladora.
? Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada supòsit en l'exercici del seu dret a
comunicar-se amb l'Administració municipal i per a la formulació de suggeriments i queixes.
? Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.
? Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials.
? Relació de sistemes de signatura electrònica admesos.
? Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic.
? Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se per mitjans electrònics.
? Indicació de la data i hora oficial.
? Indicació dels dies que es consideren inhàbils.
? Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud.
? Les actes de les sessions del Ple.
? Aquells altres continguts i informacions legalment establerts
5. La seu electrònica de l'Administració municipal utilitzarà, per identificar-se i garantir una comunicació segura a
través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica
emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent.
6. els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de seguretat i interoperabilitat que es deriven de la llei
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 29/2010 de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya.
CAPÍTol SeGon. DreTS I DeUreS
Article 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l'Administració electrònica
1. En el marc de l'accés i la utilització de l'Administració electrònica municipal, es reconeix als ciutadans i a les ciutadanes els
drets enunciats per la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics,
i, en especial, els següents:
1. Dret de relacionar-se amb l'Administració municipal a través de mitjans electrònics, presentar documents, fer tràmits
i procediments i, en general, exercir els drets i les facultats que els reconeix l'ordenament jurídic administratiu, amb
total validesa i seguretat, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estableixi o infereixi la utilització d'un
mitjà no electrònic.
2. Dret d'exigir de l'Administració municipal que se'ls adreci a través d'aquests mitjans i obtenir documents a través de
formats electrònics.
3. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l'Administració municipal o de la resta
d'administracions publiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l'Ajuntament de llanars hagi
signat un conveni d'intercanvi d'informació.
4. Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i comprensibles.
5. Dret d'accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans electrònics.
6. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica per part de ciutadans i ciutadanes amb necessitats
especials.
7. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica amb independència de les eines tecnològiques
emprades.
8. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets que li concedeix la normativa de
protecció de dades.
9. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb l'Administració municipal i de les comunicacions que
pugui fer l'Ajuntament de llanars, en què constin les dades del ciutadà o de la ciutadana.
10. Dret a la conservació en format electrònic per part de l'Administració municipal dels documents electrònics que formin
part d'un expedient.
2. l'exercici, l'aplicació i la interpretació d'aquests drets es durà a terme segons el que es preveu a la normativa aplicable i les
previsions d'aquesta ordenança.
Article 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives realitzades a través de mitjans
electrònics
1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa i en les seves relacions amb l'Administració
municipal, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de
l'Administració electrònica, l'actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha d'estar presidida pels deures següents:
1. Deure d'utilitzar els serveis i procediments de l'Administració electrònica de bona fe i evitant-ne l'abús.
2. Deure de facilitar a l'Administració municipal, en l'àmbit de l'Administració electrònica, informació veraç, completa i
acurada, adequada a les finalitats per a les quals se sol·licita.
3. Deure d'identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb l'Administració municipal, quan
aquestes així ho requereixin.
4. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions administratives
per mitjans electrònics amb l'Administració municipal.
5. Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels drets en matèria de protecció de
dades.
2. l'Administració municipal vetllarà pel compliment d'aquests deures, en el marc d'allò previst a la normativa aplicable i a
les previsions d'aquesta ordenança.
CAPÍTol TerCer. PrInCIPIS GenerAlS
Article 7. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal
L'Administració municipal, en el marc de la utilització de mitjans electrònics en l'activitat administrativa, se subjecta als
principis enunciats en la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis
públics, que, per a l'àmbit d'aquesta ordenança, es concreten en els enunciats en aquest capítol.
Article 8. Principis organitzatius de l'Administració electrònica
l'actuació de l'Administració municipal en general, i la referida a l'impuls de l'Administració electrònica en particular,
s'haurà de regir pels principis generals següents:
a. Principi de servei al ciutadà
l' Administració municipal l impulsarà l'accés electrònic a la informació, els tràmits i els procediments administratius per tal
de possibilitar la consecució més eficaç dels principis constitucionals de transparència administrativa, proximitat i servei als
ciutadans i a les Ciutadanes
b. Principi de simplificació administrativa
L'Administració municipal, amb l'objectiu d'assolir una simplificació i integració dels processos, procediments i tràmits
administratius, i de millorar el servei a la ciutadania, aprofitarà l'eficiència que comporta la utilització de tècniques
d'Administració electrònica.
c. Principi d'impuls de mitjans electrònics
l'Administració municipal impulsarà de manera preferent l'ús dels mitjans electrònics en el conjunt de les seves activitats i,
en especial, en les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes.
d. Principi de neutralitat tecnològica
L'Administració municipal garantirà la realització de les actuacions regulades en aquesta Ordenança, amb independència
dels instruments tecnològics utilitzats, de manera que siguin la mateixa evolució tecnològica i l'adopció de les tecnologies
dins de la societat les que determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, siguin més convenients.
l'Administració municipal promourà l'ús del programari de codi obert en l'Administració electrònica.
e. Principi d'interoperabilitat
l'Administració municipal garantirà l'adopció dels estàndards d'interoperabilitat i vetllarà, tot respectant criteris de seguretat,
adequació tècnica i economia de mitjans, perquè els sistemes d'informació utilitzats per l'Administració municipal siguin
compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i ciutadanes i d'altres administracions.
f. Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades
L'Administració municipal, en l'impuls de l'Administració electrònica, garantirà la protecció de la confidencialitat i seguretat
de les dades dels ciutadans i les ciutadanes, de conformitat amb els termes definits a la normativa sobre protecció de dades i
a les altres normes d'aplicació.
g. Principi de transparència
l'Administració municipal facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació que consti als seus arxius i
de les actuacions administratives, de conformitat amb la resta de l'ordenament jurídic i amb els principis establerts en aquesta
ordenança.
h. Principi de participació
l'Administració municipal promourà l'ús dels mitjans electrònics en l'exercici dels drets de participació, en especial el
dret de petició, els drets d'audiència i informació pública, la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes,
reclamacions i suggeriments.
Article 9. Principis generals de l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes al procediment administratiu
La realització electrònica dels tràmits administratius en el marc de l'Administració municipal s'ha de regir pels principis
generals següents:
a. Principi de no-discriminació per raó de l'ús de mitjans electrònics
l'ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació o perjudici per als ciutadans i les ciutadanes en les seves
relacions amb l'Administració municipal.
b. Principi de traçabilitat dels procediments i documents administratius
l'Administració municipal durà a terme les accions necessàries per establir sistemes i procediments adequats i comprensibles
de traçabilitat, que permetin als ciutadans i les ciutadanes conèixer en tot moment, i a través de mitjans electrònics, les
informacions relatives a l'estat de la tramitació i l'historial dels procediments i documents administratius.
c. Principi d'intermodalitat de mitjans
en els termes previstos en aquesta ordenança i les seves normes de desplegament, un procediment iniciat per un mitjà es
podrà continuar per un altre de diferent, sempre que s'asseguri la integritat i seguretat jurídica del conjunt del procediment.
els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica es podran dur a terme pels canals i mitjans electrònics que
determini l'Administració municipal.
d. Principi de proporcionalitat
l'Administració municipal garantirà que només s'exigiran les garanties i mesures de seguretat adequades a la naturalesa i
circumstàncies dels diferents tràmits i actuacions.
Article 10. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en matèria d'Administració
electrònica
La cooperació interadministrativa realitzada en el marc de l'Administració municipal ha d'estar informada pels principis
generals següents:
a. Principi de cooperació i de col·laboració interadministratives
Amb l'objectiu de millorar el servei al ciutadà i l'eficiència en la gestió dels recursos públics, L'Ajuntament Municipal
impulsarà la signatura amb el Consorci de l'Administració oberta de Catalunya i la resta de les administracions públiques
de tots aquells convenis i acords que calgui per tal de fer possibles i aplicables les previsions incloses en aquesta ordenança,
en particular, i entre d'altres els que tinguin per objecte la fixació d'estàndards tècnics i l'establiment de mecanismes per
intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions.
b. Principis d'accés i disponibilitat limitada
l'Administració municipal haurà de facilitar l'accés de les restants administracions públiques a les dades de què disposi
dels interessats i que estiguin en suport electrònic, tot especificant-ne les condicions, els protocols i els criteris funcionals
o tècnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes garanties de seguretat i integritat i limitant
estrictament a les que les administracions públiques requereixin, en l'exercici de les seves funcions. l'accés a les dades
esmentades estarà condicionat al fet que l'interessat hagi donat el seu consentiment o que una norma amb rang legal així
ho prevegi.
CAPÍTol QUArT. IDenTIFICACIÓ, ACCÉS A lA InFormACIÓ I PreSenTACIÓ D'eSCrITS Per PArT DelS
CIUTADAnS I leS CIUTADAneS
Article 11. Instruments d'identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes
1. La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les relacions amb l'Administració municipal
es podrà produir per mitjà dels mecanismes següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts, en tot cas, llevat que una norma específica afegeixi
requisits addicionals per a la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes.
b. Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin adequats per garantir la identificació dels ciutadans
i les ciutadanes i, si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics.
2. L'Administració municipal promourà la utilització dels mitjans d'identificació electrònica més estesos en l'àmbit social i
podrà establir acords amb els prestadors de serveis de certificació corresponents.
3. l' Administració municipal publicarà a la seu electrònica respectiva la relació de sistemes de signatura electrònica admesos
en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes.
Article 12. Requisits d'identificació en l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació administrativa electrònica
1. Serà de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes, sense necessitat d'identificació, la informació següent:
1. Informació sobre l'organització municipal i els serveis d'interès general.
2. Consultes de disposicions generals i informació normativa.
3. Informació inclosa al tauler d'edictes electrònic.
4. Publicacions oficials de l'Ajuntament de Llanars
5. expedients sotmesos a informació pública.
6. Perfil del contractant
7. Altra informació d'interès general i/o legalment establerta.
2. De conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 37 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es garanteix als ciutadans i les ciutadanes la consulta lliure
dels documents electrònics que estiguin arxivats a l'Ajuntament de conformitat amb la normativa vigent en matèria d'arxius
i protecció de dades de caràcter personal, que facin referència a procediments finalitzats en la data de la consulta.
Per tal de garantir l'exercici acurat i no abusiu del dret de consulta descrit, caldrà que els ciutadans i les ciutadanes s'identifiquin
a través dels mitjans electrònics que determini l'Administració municipal i que permetin deixar constància de la identitat de
la persona sol·licitant i de la informació sol·licitada.
3. l'accés als documents nominatius, als documents que continguin dades relatives a la intimitat de les persones, als expedients
no finalitzats i als expedients i arxius referits als apartats 5 i 6 de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, queda reservat a les persones que acreditin
les condicions que la llei preveu en cada cas.
Per tal de garantir que el dret de consulta és exercit pels ciutadans i les ciutadanes que es troben legalment habilitats per ferho, els serveis municipals n'exigiran la identificació per mitjà de qualsevol procediment electrònic d'identificació segur, entre
els especificats a l'article 11 d'aquesta Ordenança.
Article 13. Requisits d'identificació i d'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en la presentació d'escrits
1. La utilització de sistemes de signatura electrònica reconeguda basats en certificats digitals reconeguts serà un requisit
suficient per identificar i entendre acreditada la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que presentin per via electrònica
escrits en qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que preveu aquesta ordenança.
2. l'Administració municipal podrà establir altres tipus de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la
integritat en la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes, atenent els criteris següents:
? Les característiques dels canals electrònics que s'hagin habilitat per a la realització del tràmit.
? La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir el tràmit en concret en l'esfera jurídica
de la ciutadania.
? L'exigència formal de signatura de l'escrit presentat pel ciutadà o la ciutadana, a la normativa de procediment
administratiu general.
? El nivell de seguretat jurídica, en funció dels riscos associats a l'operativa.
? La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de l'Administració municipal.
Aquests sistemes alternatius de signatura electrònica estaran a disposició dels ciutadans i ciutadanes a la seu electrònica.
3. els escrits i els documents electrònics que presentin els ciutadans i les ciutadanes hauran d'incorporar el mecanisme
d'identificació i d'acreditació de la voluntat del ciutadà o la ciutadana que en cada cas es defineixi, de conformitat amb
l'apartat 2 anterior.
4. De conformitat amb el que disposa l'article 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració municipal requerirà dels particulars l'esmena de qualsevol
defecte formal ocasionat per la iniciació de tràmits i procediments per mitjans electrònics.
5. En el supòsit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin dels instruments electrònics d'identificació o acreditació de
la voluntat que preveu aquesta Ordenança, aquesta identificació o acreditació de la voluntat la podrà fer vàlidament un
funcionari al servei de l'Administració municipal, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica
de què estigui dotat.
Per a l'eficàcia del que disposa el paràgraf anterior, el ciutadà o ciutadana s'haurà d'identificar i prestar el seu consentiment
exprés, i n'ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.
6. L'Administració municipal mantindrà actualitzada en la seu electrònica, un registre dels funcionaris al servei de
l'Administració municipal habilitats per a la identificació o acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes regulada
en aquest article. l'habilitació d'aquests funcionaris i la seva integració en el corresponent registre s'aprovarà mitjançant
decret de l'Alcaldia.
CAPÍTol CInQUÈ. lA DIFUSIÓ De lA InFormACIÓ ADmInISTrATIVA Per mITJAnS eleCTrÒnICS
Article 14. Informació sobre l'organització i els serveis d'interès general
1. l'Administració municipal facilitarà per mitjans electrònics, i com a mínim a través de la seu electrònica corresponent,
informació sobre:
a. La seva organització i competències.
b. Els procediments administratius que tramita, tot precisant-ne els requisits essencials i els terminis de resolució i notificació,
com també el sentit del silenci.
c. Les dades de localització, com ara l'adreça postal, el telèfon i el correu electrònic.
d. Altra informació d'interès general i/o legalment establerta.
2. es podrà difondre a través de mitjans electrònics qualsevol altra informació relativa a assumptes o qüestions d'interès
general per als ciutadans i les ciutadanes com ara en els àmbits de sanitat, salut, cultura, educació, serveis socials, medi
ambient, transports, comerç, esports i lleure.
3. La informació facilitada farà constar l'òrgan administratiu proveïdor de la informació i les dates d'actualització.
4. Tanmateix, l'Administració municipal podrà facilitar per mitjans electrònics a través de la web municipal corresponent, la
informació i recursos que consideri adients.
Article 15. Informació administrativa
l'Administració municipal facilitarà a través de mitjans electrònics tota la informació administrativa que per prescripció legal
o resolució judicial s'hagi de fer pública, tot especificant, en qualsevol cas, l'òrgan administratiu autor de l'acte o disposició
publicats de conformitat a la normativa de protecció de dades personals.
A tall d'exemple, l'Administració municipal farà pública la informació següent:
a. els acords dels òrgans de govern.
b. les ordenances municipals
c. el pressupost municipal i les memòries de gestió.
d. Les figures de planejament urbanístic.
e. els anuncis d'informació pública.
f. els procediments de contractació administrativa.
g. els procediments de concessió de subvencions.
h. els procediments de selecció de personal.
i. els impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals.
Article 16. Qualitat i seguretat de la seu electrònica
1. els serveis a la seu electrònica estaran operatius 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Quan per raons tècniques es prevegi
que la seu electrònica, o alguns dels seus serveis, pot no estar operativa, s'haurà d'anunciar als usuaris i les usuàries amb la
màxima antelació que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin disponibles.
2. la seu electrònica complirà els estàndards d'accessibilitat de conformitat amb la normativa aplicable i en particular, es
garantirà que sigui accessible des dels principals navegadors i sistemes operatius d'estàndards oberts o, en el seu cas, d'ús
generalitzat pels ciutadans.
3. la seguretat de les seus i registres electrònics, així com la de l'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics,
es regiran per l'establert en l'esquema nacional de Seguretat.
la seu electrònica de l'Ajuntament publica el llistat de declaracions de conformitat, i els distintius de seguretat obtinguts en
relació amb el compliment de l'esquema nacional de Seguretat.
4. Seran canals d'accés als serveis disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament:
? L'accés electrònic, a través d'Internet.
? L'atenció presencial, mitjançant funcionaris habilitats, a les oficines de l'Administració municipal, sense perjudici de
l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que el funcionari actuï en assistència del
ciutadà segons el disposat en l'article 22 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels Ciutadans als Serveis
Públics.
5. la informació i els serveis inclosos en la seu electrònica compliran els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts en la
llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en la llei 29/2010 de 3 d'agost, d'ús dels
mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria a cada
moment.
els ciutadans i ciutadanes podran escollir las aplicacions o sistemes per relacionar-se amb les Administracions públiques, o
dirigir-se a les mateixes, sempre que utilitzin estàndards oberts o, si escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels
ciutadans. Per a facilitar la interoperabilitat amb les Administracions públiques, el catàleg d'estàndards legalment establert
contindrà una relació d'estàndards oberts, i si escau, complementaris, aplicables.
6. De conformitat amb la normativa vigent sobre les condicions bàsiques per l'accés de les persones amb discapacitat a les
tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, la informació
disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament municipal és accessible per les persones majors i persones amb discapacitat,
amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la norma Une 139803:2004.
Així mateix, respecte a la llengua de signes, la seu electrònica de l'Ajuntament compleix el disposat en la llei 27/2007, de 23
d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral
de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
7. les entitats incloses a l'article 2 d'aquesta ordenança es comprometen a vetllar per la qualitat de la informació continguda
a les pàgines web de la seva titularitat, si bé no es consideraran responsables en cap cas de la informació que es pot obtenir
a través de fonts externes a les entitats esmentades, ni tampoc de les opinions que puguin expressar, a través de les pàgines
web municipals, persones que no hi estiguin vinculades.
Article 17. Tauler d'edictes electrònic
1. la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin de publicar al tauler d'edictes
municipal, podrà ser substituïda o complementada per la seva publicació al tauler d'edictes electrònic un cop entri en
funcionament la seu electrònica.
les informacions que hagin de publicar-se en el tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament de llanars queden enumerades en
la norma de posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic d'acord a la Disposició Transitòria Setena.
2. l'accés al tauler d'edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà o la
ciutadana.
3. el tauler d'edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica de l'Administració municipal i es podrà consultar, des
dels terminals instal·lats a la seu de l'Ajuntament de llanars, així com en altres punts d'accés electrònic que determini
l'Administració municipal. en tot cas, es garantirà l'accés de tothom i l'ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva.
4. el tauler d'edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin l'autenticitat, la integritat i la
disponibilitat del contingut, en els termes previstos a l'article 45.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. el tauler d'edictes electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l'any.
Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d'edictes electrònic pot no estar operatiu, s'haurà d'anunciar als usuaris i les
usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, i indicar-los els mitjans alternatius de consulta del tauler, que estiguin
disponibles.
CAPÍTol SISÈ. el ProCeDImenT ADmInISTrATIU eleCTrÒnIC
Article 18. Procediments tramitats per via electrònica
1. l'Administració municipal garanteix en relació amb els tràmits i procediments la tramitació dels quals es faci per mitjans
electrònics, el dret dels particulars a relacionar-s'hi per mitjans electrònics i a exercir la resta de drets previstos en l'article 5
d'aquesta ordenança.
2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l'apartat anterior, es podrà demanar informació, fer consultes, formular
sol·licituds, presentar pretensions, practicar al·legacions, fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en
general, exercir els drets i les facultats que reconeix l'ordenament jurídic administratiu.
3. en el marc de la legislació vigent i dels principis d'aquesta ordenança, mitjançant un decret de l'Alcaldia que s'incorporarà
a la seu electrònica de l'Administració municipal, es podran determinar els supòsits i les condicions en què serà obligatori
comunicar-se amb l'Administració municipal a través de mitjans electrònics, quan els interessats siguin persones jurídiques
o col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius
acreditats, tinguin garantits l'accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d'aquests mitjans.
Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius
1. Les entitats integrades o que es puguin integrar a l'Administració municipal podran utilitzar per a la seva identificació
electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti
identificar la seu electrònica l'Administració municipal i l'establiment de comunicacions segures.
b. Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l'Administració municipal.
c. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a l'actuació administrativa
automatitzada.
d. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.
2. els actes administratius de les entitats integrades o que es puguin integrar a l'Administració municipal es podran dictar
de forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits establerts per als actes administratius a la normativa
administrativa aplicable i en aquesta ordenança. A aquests efectes, les entitats integrades a l'Administració municipal
requeriran de la utilització d'un segell electrònic de l'òrgan o entitat de dret públic corresponent, basat en un certificat
electrònic que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
3. La identificació i l'exercici de la competència de les entitats integrades a l'Administració municipal es farà mitjançant
els sistemes de signatura electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la
normativa bàsica aplicable. L'habilitació de les persones i els òrgans autoritzats a signar electrònicament i, si és el cas, a
realitzar compulses electròniques s'aprovarà per decret de Alcaldia.
Article 20. Iniciació
1. en les condicions establertes en aquesta ordenança, els procediments administratius només es podran iniciar a instància de
part a través de mitjans electrònics, mitjançant la presentació de sol·licitud al registre electrònic regulat en aquesta ordenança.
A aquests efectes, l'Administració municipal posarà a disposició dels interessats els corresponents models o sistemes
electrònics de sol·licitud, que hauran de ser accessibles sense més restriccions que les derivades de la utilització dels estàndards
d'interoperabilitat legalment establerts. Per als tràmits i procediments per als quals no s'hagi establert un model o sistema
electrònic de sol·licitud específic, l'Administració municipal s'obliga expressament a posar a disposició dels interessats un
model o sistema electrònic de sol·licitud genèric.
2. Quan utilitzin els models i les sol·licituds electròniques a què fa referència l'apartat anterior, els ciutadans i les ciutadanes
hauran d'utilitzar la signatura electrònica reconeguda o qualsevol altre mecanisme d'identificació i d'acreditació de la
voluntat que s'estableixi de conformitat amb aquesta ordenança, i amb el que preveu l'article 70 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
No obstant això, quan utilitzi el model o sistema electrònic de sol·licitud genèric descrit a l'apartat anterior, el ciutadà o
ciutadana haurà d'utilitzar, almenys, la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut.
Article 21. exigència i acreditació de representació
1. els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits administratius que es
facin davant l'Administració municipal per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveuen la legislació general i aquesta
Ordenança. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació
en aquells casos que així ho estableixi la legislació general, per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquesta
representació.
2. el procediment d'acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans electrònics es podrà dur a terme a
través de qualsevol dels procediments alternatius següents:
a. mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic.
b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per
l'Administració municipal de conformitat amb el que s'estableix en aquesta ordenança.
c. mitjançant la declaració de l'apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als
registres de l'Administració municipal o d'altres administracions o entitats amb què l'Administració municipal hagi signat
un conveni de col·laboració.
d. Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti l'Administració municipal en el marc de les lleis i
d'aquesta ordenança.
Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l'Administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar
a l'apoderat o apoderada la justificació de l'apoderament.
Article 22. Tramitació per via electrònica dels procediments
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d'informació que en cada cas s'utilitzin per a la realització per mitjans electrònics
dels tràmits administratius hauran de garantir el control dels terminis, la constància de la data i l'hora i la identificació de les
persones responsables de les actuacions, a banda del respecte a l'ordre de tramitació dels expedients. la implementació i ús
de programes, aplicacions i sistemes d'informació que permetin la realització de tràmits i la creació de documents electrònics
s'aprovaran i regularan prèviament mitjançant un decret de l'Alcaldia, previ informes de Secretaria, del Servei de Sistemes
Informàtics i del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.
2. La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol·licitar i obtenir informació almenys sobre l'estat de la
tramitació dels procediments administratius gestionats electrònicament en la seva totalitat, d'acord amb les condicions del
servei d'accés restringit establert a aquest efecte. la informació sobre l'estat de tramitació del procediment comprendrà la
relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu contingut, així com la data en què es van dictar.
3. l' Administració municipal podrà remetre a la persona interessada avisos sobre l'estat de la tramitació, a les adreces
electròniques de contacte que aquesta li hagi indicat.
Article 23. Presentació de documents i declaració responsable
1. no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l'Administració municipal o d'altres administracions públiques
de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l'Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.
l'exercici d'aquest dret es farà d'acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la normativa aplicable a la
protecció de dades de caràcter personal.
2. les entitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança promouran la substitució de l'aportació de documents
acreditatius del compliment de requisits, per una declaració responsable de la persona interessada que expressi la concurrència
dels requisits esmentats i el compromís d'aportar els justificants, a requeriment de l'Administració municipal.
3. la comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es podrà efectuar als registres de l'Administració
municipal o als d'altres administracions o entitats amb les quals l'Ajuntament tingui signat un conveni de col·laboració.
Article 24. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades
1. D'acord amb els principis de simplicitat administrativa i interoperabilitat entre administracions, l'Ajuntament promourà
l'eliminació de certificats i, en general, de documents en paper, que se substituiran, sempre que es pugui, per certificats i
documents electrònics o per transmissions de dades.
Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de transmissions de dades, la seva expedició,
tractament i efectes es regiran pel que disposa aquesta ordenança, amb subjecció estricta a la normativa de protecció de dades
de caràcter personal, així com a la resta de la normativa aplicable al procediment administratiu.
2. l'Administració municipal es compromet a facilitar l'accés d'altres administracions públiques a les dades relatives als
interessats que estiguin en el seu poder i es trobin en suport electrònic. en tot cas, s'establiran les màximes garanties de
seguretat, integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la protecció de dades de
caràcter personal.
3. en el marc dels principis regulats en aquesta ordenança, l'Administració municipal promourà l'establiment de convenis
amb les entitats públiques o privades tant emissores com receptores de certificats o documents administratius, per tal de
simplificar l'obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació de documents o certificats electrònics per transmissions de
dades.
4. L'Administració municipal podrà establir els mecanismes necessaris per a l'elaboració de certificats administratius
electrònics, que tindran els mateixos efectes que els expedits en suport paper. el contingut d'aquests es podrà imprimir en
suport paper i la signatura manuscrita se substituirà per un codi de verificació generat electrònicament, que permetrà de
comprovar-ne l'autenticitat accedint telemàticament als arxius de l'òrgan o organisme emissor. l'Administració municipal
emetrà certificats electrònics sobre les dades que figuren en poder seu, a petició dels ciutadans i les ciutadanes.
5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, podran presentar a l'Administració municipal
certificats en suport electrònic d'altres administracions obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del
certificat en paper.
Article 25. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper
1. La compulsa electrònica de documents electrònics i en suport paper es farà a través d'un procediment de digitalització
segur, que inclogui, en els termes de l'article 19 d'aquesta ordenança, la signatura electrònica del personal al servei de
l'Administració municipal que hagi realitzat la compulsa i que garanteixi l'autenticitat i la integritat de la còpia. Els documents
compulsats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. la incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tràmits i procediments administratius que es tramitin per
via electrònica es farà mitjançant la compulsa electrònica dels documents en suport paper.
3. Les persones interessades podran aportar a l'expedient còpies digitalitzades dels documents, la fidelitat de les quals amb
l'original es garantirà mitjançant la utilització de la signatura electrònica avançada. L'Administració municipal pot sol·licitar
en qualsevol moment la confrontació del contingut de les còpies aportades.
4. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti totalment en suport electrònic, l'òrgan competent procedirà a
la reproducció en suport paper de les sol·licituds, comunicacions o altres documents electrònics, mitjançant compulsa, per tal
de continuar la tramitació de l'expedient. en tot cas, l'Administració municipal conservarà en suport electrònic els documents
electrònics.
5. en el trasllat de documents electrònics a còpies en suport paper, es farà constar la diligència del personal competent que
acrediti la correspondència i l'exactitud amb el document original electrònic, mitjançant la compulsa. Aquests documents
tindran la consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 26. expedient electrònic
1. l'expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu, sigui quin
sigui el tipus d'informació que continguin.
2. La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex electrònic, firmat per l'òrgan o l'entitat municipal
actuant, segons que correspongui. Aquest índex garantirà la integritat de l'expedient electrònic i en permetrà la recuperació
sempre que calgui. És admissible que un mateix document formi part de diferents expedients electrònics.
3. els documents administratius en suport electrònic:
1. Són vàlidament emesos si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de signatura electrònica.
2. Han d'incloure una referència temporal.
3. Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d'indicar aquesta circumstància.
4. la remissió d'expedients es podrà substituir a tots els efectes per la posada a disposició de l'expedient electrònic, i la
persona interessada té dret a obtenir-ne una còpia de conformitat amb les previsions d'aquesta ordenança.
Article 27. Acabament
1. Els procediments que es tramitin i s'acabin en suport electrònic garantiran la identificació i l'exercici de la competència per
part de l'òrgan que en cada cas estigui reconegut com a competent.
2. L'acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic haurà de complir els requisits que preveu l'article 89 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i anar
acompanyat dels sistemes de signatura electrònica previstos en aquesta ordenança així com dels mitjans electrònics per a la
interposició dels corresponents recursos.
3. El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar als llibres de resolucions i als llibres d'actes, mentre
aquests no tinguin el format en suport electrònic, es farà d'acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta
ordenança.
Article 28. La notificació per mitjans electrònics
1. La notificació es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona interessada hagi assenyalat aquests mitjans com
a preferents o expressi el seu consentiment a la seva utilització, en qualsevol dels procediments administratius tramitats en
l'Administració municipal.
2. l'acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els relacionin amb l'Administració
municipal o per a un o diversos tràmits, segons el que s'hagi manifestat.
3. Per a l'eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que manifesti la seva voluntat de ser notificada
per mitjans electrònics haurà de disposar d'una adreça electrònica, que podrà ser proveïda per l'Administració municipal,
que compleixi els requisits legalment previstos.
4. L'adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la
persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica,
quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de tres anys sense que s'utilitzi per a la pràctica de les
notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la
activa; en cas contrari, s'inhabilitarà l'adreça electrònica.
5. La notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l'accés al seu contingut a l'adreça
electrònica. El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica de la
persona interessada i la data i hora d'accés al contingut de l'acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol
causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.
6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica i transcorrin deu dies naturals
sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l'article 59 de
la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
excepte que d'ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés a la
seva adreça electrònica.
7. L'Administració municipal podrà incloure la notificació d'actes administratius en el tauler d'anuncis, quan els interessats
en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o, intentada la notificació, aquesta no s'hagués pogut
practicar de conformitat a la normativa vigent.
8. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l'òrgan o entitat corresponents que les
notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics.
en aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l'article 59 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan
s'apreciï mala fe o abús de dret per part del ciutadà o la ciutadana.
8. l'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà
els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d'aquest accés.
CAPÍTol SeTÈ. reGISTre, ArXIU I ACCÉS AlS DoCUmenTS eleCTrÒnICS
Article 29. registre electrònic
1. Es crea el Registre electrònic de l'Administració municipal, configurat tècnicament com un accés telemàtic al Registre
General de Documents de l'Administració municipal.
2. el registre electrònic s'integrarà a tots els efectes en el registre General de Documents de l'Administració municipal i
tindrà caràcter voluntari per als administrats, llevat dels supòsits d'utilització obligatòria establerts per llei o per les normes
de creació de futurs procediments telemàtics en què es reguli la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions a través
del registre esmentat.
3. l'accés al registre electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. la data d'entrada i/o de sortida
s'acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de
documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. el registre electrònic es regirà per la data i
l'hora oficials.
4. la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació
efectuada per la resta de mitjans admesos per l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. el registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits
a l'article 20 o no compleixin tots els mecanismes d'identificació i d'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes
que fixi l'Administració municipal de conformitat amb les previsions d'aquesta Ordenança.
6. el registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o
comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l'hora de presentació
i el número d'entrada en el registre.
La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència en la transmissió implica que
no s'ha produït la recepció.
7. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'haurà d'anunciar als usuaris amb
la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació. en tot cas, a la seu electrònica corresponent s'informarà sobre
la suspensió temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s'escau, de l'adopció de mesures correctives de la
situació.
8. el registre electrònic estarà habilitat únicament per a la presentació d'escrits i sol·licituds, així com de documentació
en format electrònic que pugui completar els escrits i sol·licituds respecte dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica. els escrits i comunicacions de tràmits no accessibles es tindran per no presentats, comunicant-se aquesta
circumstància, per si el ciutadà o ciutadana considera convenient utilitzar qualsevol de les formes de presentació d'escrits
que preveu la legislació de procediment administratiu comú.
els formats dels documents que s'admetran en el registre electrònic seran publicats a la seu electrònica corresponent, vetllant
per la neutralitat tecnològica.
9. Per iniciativa dels interessats o per requeriment de l'Administració municipal és possible presentar al registre electrònic
documentació que acompanyi les sol·licituds, escrits i documents presentats, així com documents complementaris.
en compliment dels estàndards de format i requisits de seguretat dels esquemes nacionals d'Interoperabilitat i de Seguretat,
el nivell de seguretat que s'exigeix al document complementari és el mateix que el del document principal.
Quan aquesta documentació no es presenti en el mateix acte que la sol·licitud, escrit o document, per al cas que s'hagués
indicat un número d'entrada de resguard acreditatiu de la sol·licitud, escrit o document al que acompanyi o complementi la
presentació inicial, l'interessat haurà d'indicar aquest número d'entrada.
Article 30. Arxiu electrònic de documents
1. l'Administració municipal podrà arxivar per mitjans electrònics tots els documents que es produeixin en l'exercici de les
seves funcions, de manera que es compleixin els termes previstos a l'article 45.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius
i documents. La digitalització i l'arxivament de documents en suport paper es farà de conformitat amb el procediment de
compulsa previst en aquesta Ordenança, i d'acord amb els requisits tècnics i organitzatius especificats pel Servei de Gestió
Documental, Arxius i Publicacions i pel Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació.
en el supòsit de documents emesos originàriament en paper, dels quals s'hagin efectuat còpies electròniques, es podrà procedir
a la destrucció dels originals, en els termes i amb les condicions que estableixi l'Administració municipal, de conformitat amb
la normativa aplicable.
2. L'administració municipal podrà establir convenis o acords amb altres entitats per a l'arxiu definitiu dels seus documents
electrònics, sempre que compleixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents
arxivats de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.
Article 31. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics
La preservació i l'accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es regirà per les mateixes disposicions que ho
regulen per als documents en suport paper, d'acord amb el que s'estableix en l'àmbit del procediment administratiu, dels
arxius i documents i de la protecció de la confidencialitat i privacitat de dades.
Article 32. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica
1. La verificació sobre el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica correspon a l'òrgan designat
a aquest efecte per l'Alcaldia.
2. Aquest òrgan serà l'encarregat de definir un document de coordinació i supervisió amb tots els elements necessaris per
avaluar el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica establerts en aquesta ordenança.
Article 33. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica
els tràmits i procediments accessibles en cada moment per via electrònica s'inclouran, als efectes d'informació als ciutadans
i les ciutadanes, en el corresponent Catàleg, mitjançant un decret de l'Alcaldia, previs informes de la Secretaria, del Servei de
Sistemes Informàtics i del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, que s'incorporarà a la seu electrònica prevista
en aquesta ordenança.
CAPÍTol VUITÈ. FACTUrA eleCTrÔnICA
Article 34. Factura electrònica
1. L'Administració municipal accepta expressament la utilització de mitjans electrònics en la remissió de les factures a ella
destinada, en els termes previstos en aquest article.
2. la remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatàries l'Administració municipal en l'àmbit de la contractació
administrativa, així com la d'aquelles que, expedides entre particulars, es presentin electrònicament en el curs de qualsevol
procediment administratiu, es pot realitzar mitjançant qualsevol sistema que, als efectes de garantir l'autenticitat de l'origen
i la integritat del contingut, compleixi el que estableix la normativa reguladora de les obligacions de facturació.
3. la conservació de factures en suport electrònic per mitjans que garanteixin un accés en línia a les dades, així com la seva
càrrega remota i utilització per part de l'Administració Tributària, es realitzarà d'acord amb el que estableix la normativa
reguladora de les obligacions de facturació.
DISPoSICIonS TrAnSITÒrIeS
Primera. Tràmits i procediments actuals
els tràmits i procediments accessibles actualment per via electrònica, ja sigui a través del web municipal corresponent o
a través d'altres canals telemàtics, s'hauran d'incloure al Catàleg previst a l'article 33 des del moment d'entrada en vigor
d'aquesta ordenança.
A tal efecte, el referit Catàleg inclourà totes aquelles webs municipals titularitat de l'Administració municipal actualment
operatives.
Segona. Procediments en curs
Aquesta ordenança no s'aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
Tercera. Seu electrònica
1. la seu electrònica de l'Administració municipal entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin
les previsions d'aquesta ordenança i l'Ajuntament municipal hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. la norma de posada en funcionament de la seu electrònica determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada
a la seu electrònica l'Administració municipal.
Quarta. Notificació electrònica
1. L'Administració municipal posarà en marxa la notificació electrònica, per als procediments i tràmits que ho requereixin,
quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions d'aquesta ordenança i l'Ajuntament municipal hagi posat
en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. La norma de posada en funcionament de la notificació electrònica determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà
publicada a la seu electrònica de l'Administració municipal.
Cinquena. registre electrònic
1. el registre electrònic de l'Administració municipal entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que
desenvolupin les previsions d'aquesta ordenança i l'Administració municipal hagi posat en marxa els sistemes i les
tecnologies corresponents.
2. la norma de posada en funcionament del registre electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà
publicada a la seu electrònica de l'Administració municipal de llanars.
Sisena. Arxiu electrònic
1. l'arxiu electrònic de l'Administració municipal entrarà en funcionament quan s'aprovi la disposició que en reguli
l'organització, i l'Ajuntament hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. la norma de posada en funcionament de l'arxiu electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada
a la seu electrònica de l'Administració municipal.
Setena. Tauler d'edictes electrònic
1. el tauler d'edictes electrònic que regula aquesta ordenança entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que
desenvolupin les previsions d'aquesta ordenança i l'Administració municipal hagi posat en marxa la seu electrònica així com
els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. la norma de posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, així com
les informacions que hagin de publicar-se en el mateix i restarà publicada a la seu electrònica de l'Administració municipal.
Vuitena. registre de funcionaris habilitats
1. el registre de funcionaris habilitats previst en aquesta ordenança restarà publicat a la seu electrònica de l'Administració
municipal quan l'Ajuntament hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. la norma de posada en funcionament del registre de funcionaris habilitats determinarà els seus requisits i funcionament, i
restarà publicada a la seu electrònica de l'Administració municipal.
novena. representació
els mecanismes de representació previstos en aquesta ordenança restaran publicats a la seu electrònica de l'Ajuntament de
llanars.
Desena. exigibilitat dels drets reconeguts en aquesta ordenança
els drets reconeguts als ciutadans i les ciutadanes en aquesta ordenança seran plenament exigibles en el moment en què ho
siguin els drets reconeguts a l'article 6 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als
serveis públics, en relació amb la totalitat dels tràmits i procediments de què sigui competent l'Administració municipal.
DISPoSICIonS FInAlS
Primera. regulació de nous procediments i tràmits
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, qualsevol regulació que s'efectuï de nous procediments i tràmits
administratius, o modificació dels existents, haurà de preveure la possibilitat de la seva tramitació per mitjans electrònics
i s'ajustarà a les condicions i als requisits previstos en aquesta ordenança. la seva regulació s'ajustarà al procediment
d'incorporació previst al capítol setè de l'ordenança.
Segona. Adaptació a la normativa municipal
l'Ajuntament de llanars es compromet a adaptar la normativa de la corporació a les previsions d'aquesta ordenança.
Tercera. entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.
DISPoSICIÓ ADDICIonAl
Única. Creació d'altres seus electròniques
Sens perjudici del que disposa l'article quatre i la disposició transitòria Tercera d'aquesta ordenança, els òrgans i les entitats
integrants de l'Administració municipal i definits a l'article 2, podran crear les seves pròpies seus electròniques per a l'exercici
de les seves competències.
AnneX I. TrÀmITS I GeSTIonS mUnICIPAlS DISPonIBleS ACTUAlmenT A TrAVÉS Del PorTAl De
l'AJUnTAmenT De llAnArS
TrÀmITS GenÈrICS
·Instància genèrica
· Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
· Queixes / suggeriments / incidències
· Denúncia per distribució de publicitat
PADrÓ mUnICIPAl D'HABITAnTS
· Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Canvi de domicili
· Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per canvi de residència
· Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per omissió
· Modificació d'errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i petits errors a l'adreça de notificació
· Volant d'empadronament actual
· Volant d'empadronament històric
· Volant de convivència actual
· Volant de convivència històrica
UrBAnISme, HABITATGe I PlAnIFICACIÓ TerrITorIAl
· Comunicació d'obres menors
· Denúncia de disciplina urbanística
· Denúncia per excés de soroll
· Devolució de la fiança per obres
· llicència de primera ocupació
· llicència de gual i contra gual
· Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris
· Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns
· Certificat d'antiguitat i legalitat
· Certificat de qualificació urbanística
CASAmenTS CIVIlS
· Casament civil
meDI AmBIenT I reSIDUS
· retirada de mobles i andròmines al carrer
· recollida de contenidors de recollida selectiva
· Denúncia de disciplina ambiental
· Sol·licitud de comunicació de crema
HISenDA I reCAPTACIÓ
· Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
· Certificats de rebuts de cobrament de tributs municipals
· Fraccionament i ajornaments de tributs - Fraccionament
· Fraccionament i ajornaments de tributs - Ajornament
· retirada de vehicles de la via pública
AFerS SoCIAlS I CUlTUrAlS
· Inscripció d'activitats esportives i de lleure
· Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
· Subvencions a entitats
AnneX II. TrÀmITS mUnICIPAlS AmB AlTreS ADmInISTrACIonS, emPreSeS I ProFeSSIonAlS A TrAVÉS De
SerVeIS eleCTrÒnICS D'ACCÈS reSTrInGIT
1. Tramitació interadministrativa: tràmits amb altres administracions de la Generalitat de Catalunya a través de l'eACAT
(DoGC, Parlament de Catalunya, Sindicatura de Comptes, ACA, Governació ...)
2. Via oberta: Intercanvi de dades amb altres administracions. Projecte d'interoperabilitat.
3. Aplicacions: enoTUm, SIGnA, ereS, eTAUler,
4. Plataformes del MINHAP: Arcadia, Metrópolis, Portal de Entidades Locales, Oficina Virtual de Coordinación Financiera,
Sede electrònica de la Secretaria de estado para las Administraciones Públicas (Tramesa d'Actes a la AGe, ISPA,
CorInTo...).
5. Publicacions anuncis oficials a les plataformes del BOE i DOUE
6. Plataforma de la Diputació de Girona: Dipsalut, Subvencions, BoP.