Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu amb caràcter interí
Nº de Disposición :
7887
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TOSES
mitjançant decret d'alcaldia número 131/2016 de data 13 de setembre de 2016 s'han aprovat les bases reguladores que han de
regir el procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu amb caràcter interí de l'ajuntament de Toses,
la qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés
selectiu, acompanyant la documentació necessària a les oficines de l'ajuntament de Toses (C. Solei, 2 de Toses) de 8:00 a 15:00
h de dilluns a divendres o per qualsevol de les formes establertes en la base tercera.
les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC.
les bases reguladors del present concurs són les següents:
BASeS eSPeCÍFIQUeS QUe HAn De reGIr en el ProCÉS De SeleCCIÓ D'UnA PlAÇA D'AUXIlIAr ADmInISTrATIU AmB CArÀCTer InTerÍ De l'AJUnTAmenT De ToSeS
Primera.- Objecte de les bases i identificació del procés selectiu
És objecte d'aquesta convocatòria la selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu per l'Ajuntament de Toses amb caràcter
interí fins a la cobertura de la plaça,
Aquest procediment de selecció es realitzarà per mitjà del sistema de concurs-oposició, i el règim jurídic del personal serà el
laboral.
Identificació de la plaça:
Denominació de la plaça: Auxiliar Administratiu
nivell de titulació: mòdul de grau mitjà, FP 1 o equivalent
equivalent al Grup C, Sugrup C2
nombre de places: 1
Sistema de selecció: concurs- oposició
Cobertura de la plaça: de forma interina fins a la cobertura de la plaça
retribució bruta mensual: 1.430,95 ?.
Segona.- requisits dels aspirants
Per tal de concórrer en aquest procés selectiu, les persones interessades hauran de reunir els següents requisits:
a. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de
la Unió Europea o d'aquells Estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats
per l'estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l'article 57 del reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i amb el
que estableixen la llei 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a espanya, i la llei 14/2003, de 20 de
novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. els
aspirants estrangers han d'acreditar la seva nacionalitat. les previsions referides anteriorment seran d'aplicació, qualsevol
que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió europea,
sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de
dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
b. Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
c. nivell de titulació: mòdul de grau mitjà, FP 1 o equivalent
d. Certificat del nivell C de Català
e. Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar en
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars
a les que es desenvolupaven. en el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent
ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a
l'ocupació pública.
f. Declaració responsable de no trobar-se incurs en causes d'incapacitat o incompatibilitat.

Tercera-. Presentació de les sol·licituds
1.- Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar a les oficines de l'Ajuntament de Toses
(C. Solei, núm. 2) de 8 h a 15h, una sol·licitud dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la última
publicació de la convocatòria al BoP de Girona i al DoGC adreçada a l'Il·lustríssim Sr. Alcalde ? President de l'Ajuntament
de Toses. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.- els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la
base segona.
3.- les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DnI, dels permisos i
dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de
concurs que s'haurà de presentar mitjançant certificats de l'administració on s'ha treballat o mitjançant contractes de treball i
en referència a cursos mitjançant certificats, així com d'una vida laboral actualitzada. Tots els documents s'han de presentar
mitjançant originals o fotocòpies degudament compulsades.
4.- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades
de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
així com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa vigent.
Quarta.- Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcalde ha de dictar una resolució, en el termini màxim d'una
setmana, aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de
l'Ajuntament de Toses. es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades
a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se'n produeixen, l'Alcalde ha de resoldre estimar-les
o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació,
i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit es publicarà la relació definitiva de d'aspirants
admesos i exclosos en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Toses i es determinarà el lloc, la data i l'hora
de la realització de la primera prova.
Es garanteix la total confidencialitat de la participació dels candidats en aquest procés de selecció, així com de qualsevol de les
seves dades personals i professionals, i s'assegura que la participació dels candidats no seleccionats quedarà en l'estricte àmbit
del tribunal qualificador. Es faran públiques exclusivament les inicials dels cognoms i el nom, i les tres últimes xifres del DNI.
Cinquena.- Òrgan de selecció
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels
seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

el personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal
qualificador.
El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació
o per compte d'altre.

El tribunal qualificador estarà format per:
1 President: designat per l'alcaldia.
2 Vocals: designats per l'alcaldia, un dels quals actuarà com a secretari/ària.
la designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot.
l'Abstenció i la recusació dels membres dels Tribunals o òrgans seleccionadors s'han d'ajustar al que preveuen els articles 28
i 29 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
el tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de les meitat dels seus membres, ja siguin titulars i/o suplents.
el Tribunal queda facultat per interpretar aquestes Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència que pugui plantejar-se al llarg
del procés selectiu.
Sisena.- Sistemes de Selecció i Desenvolupament dels Processos

El procediment de selecció serà el de concurs oposició i constarà de tres fases: la primera fase consistirà en la realització
d'un o diversos exercicis pràctics, la segona fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants, i la tercera fase
consistirà en una entrevista personal.
Establerta la puntuació final, el tribunal publicarà al tauler d'edictes de la corporació, i la web de la corporació, la relació
dels aspirants que han resultat aptes per formar part de la borsa d'auxiliars administratius de la corporació, per ordre de
puntuació.
1a. FASe: oPoSICIÓ (puntuació màxima 5 punts)
Primera prova: De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà en respondre per escrit, en un termini màxim d'una hora, un qüestionari tipus test relacionat amb el temari que
s'annexa a aquestes bases. el número de preguntes serà de 40 amb tres respostes alternatives. es comptarà 0,25 punts per
resposta correcta i es descomptarà 0,125 punts per cada dues respostes incorrectes. la puntuació màxima serà de 10 punts i
l'opositor que no assoleixi un mínim de 5 punts serà eliminat.
Segona prova.- De caràcter obligatori i eliminatori.
Valoració de coneixements orals i escrits de la llengua catalana , mitjançant una prova de nivell equiparable al C. els aspirants
que acreditin documentalment la possessió del certificat del nivell C de la Junta Permanent de català o equivalent, quedaran
exempts de realitzar l'esmentada prova. La qualificació d'aquest exercici serà la d'apte o no apte. El temps per a realitzar
aquest exercici és determinarà per l'òrgan de selecció amb l'assessorament tècnic pertinent.
La prova serà qualificada d'apte o no apte.
Tercer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori.
es desenvoluparà per escrit, durant el període màxim d'una hora.
Consistirà en el desenvolupament d'un o més casos pràctics plantejats pel tribunal, relacionat/s tant amb les funcions
administratives a desenvolupar, com amb el temari que s'adjunta a les presents bases específiques.
la puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts i els opositors que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.
es valorarà els coneixements, la sistemàtica en l'exposició, la precisió en el llenguatge administratiu, la capacitat de síntesi,
així com l'adequada aplicació de la normativa vigent.
2a. FASe: ConCUrS (puntuació màxima 4 punts)

1.- L'experiència professional s'haurà de justificar aportant l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social i els contractes laborals o els certificats de serveis prestats a l'Administració Pública.
Per l'exercici de feines relacionades amb les de la plaça objecte de la convocatòria o per places amb un nivell superior dins
l'administració pública: 0,10 punts per mes treballat, amb un màxim de 3,5 punts.
en cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta dedicació.
2.- Formació: Per cursos, jornades i seminaris de formació en organismes oficials en matèries relacionades amb les tasques
pròpies del lloc de treball (puntuació màxima: 2 punts).
- cursos/jornades/seminaris de fins a un màxim de 20 hores: 0,3 punts per curs.
- cursos/jornades/seminaris de 21 a 50 hores: 0,5 punts per curs.
- cursos/jornades/seminaris de més de 50 hores: 0,75 punt per curs.
Només es tindran en compte els cursos i seminaris realitzats els últims 10 anys.
3.- Titulació acadèmica superior.
a. Tenir estudis superiors relacionats amb les mateixes funcions del lloc de treball a cobrir: 1,5 punts com a màxim.
b. estar en possessió d'un postgrau relacionat amb les mateixes funcions del lloc de treball a cobrir: 1 punt com a màxim.
c. estar en possessió d'un màster relacionat amb les mateixes funcions del lloc de treball a cobrir: 2 punts com a màxim.
3a. FASe: enTreVISTA (puntuació màxima 1 punt)
Si ho creu convenient, el tribunal podrà dur a terme una entrevista en els aspirants que obtinguin un mínim de 5 punts en les
fases anteriors, amb l'objectiu de valorar els coneixements relacionats amb les funcions esmentades (2 punts) i la valoració del
perfil i característiques psicopersonals de l'aspirant (1 punt).
El tribunal podrà no realitzar l'entrevista si creu que amb les altres dues fases pot determinar-se amb claredat el candidat a
proposar.
Setena.- llista d'aprovats. Presentació de documents
Un cop finalitzades les proves s'ha de fer pública la llista d'aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, i s'ha de
trametre al President de la Corporació, juntament amb la proposta de contractació del candidat millor valorat. la resta dels
candidats que hagin resultat aptes passaran a formar part de la borsa de treball d'auxiliars administratius de la corporació per
cobrir substitucions i/o baixes i vacants, per rigorós ordre de puntuació.

La puntuació final de les proves selectives i la llista d'aprovats s'ha de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web de
l'ajuntament.

els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits
a la convocatòria en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes
d'aprovats. els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici
de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major,
els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l'Alcalde. en aquest cas, el President ha de dur a terme la
contractació dels que havent superat el procés selectiu tinguin cabuda al nombre de llocs de treball convocats a conseqüència
de l'anul·lació.

Vuitena. Contractació
A l'aspirant proposat/ada se li ha de formalitzar per escrit el corresponent contracte laboral de caracter interí. Previ a la
formalització de l'esmentat contracte l'aspirant haurà de presentar la següent documentació:
-DnI o nIe
-Certificat mèdic acreditatiu de complir les condicions físiques o psíquiques específiques per a l'exercici de les funcions
pròpies del lloc a proveir.
-Targeta d'afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
- número de compte corrent.
Disposicions finals

Primera

en tot allò no previst en aquestes bases seran d'aplicació:

a) reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat
públic.
b) llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
c) llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
d) reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
e) Decret s legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
f) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
g) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
h) reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el
procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
i) llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
j) reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració
general de l'estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'administració general de
l'estat.

Segona. règim de recursos

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es
declara no superat el període de prova, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'Alcalde, dins del termini
d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i
46 de la llei 29-1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la Presidència
de la Corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia
de l'Ajuntament en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la llei 30-1992, de 26 de novembre.

Si es vol impugnar l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Toses, 13 de setembre de 2016
Joan Bernades rosell
Alcalde
AnneX: TemArI
Tema 1: la Constitució espanyola. Principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. l'ordenament jurídic: fonts.
Tema 2: l'estatut d'Autonomia de Catalunya. Principis rectors i el govern local en l'estatut d'Autonomia de Catalunya.
Tema 3. El municipi: organització municipal. Competències. Funcionament I competències dels òrgans col·legiats locals.
Tema 4.- La comarca: elecció del Consell Comarcal. Competències comarcals, organització comarcal i competències dels
òrgans comarcals.
Tema 5.- L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. El silenci
administratiu. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Tema 6.- El pressupost: Definició, àmbit temporal, contingut, procediment d'elaboració i aprovació, publicitat, entrada en
vigor, recursos procedents.
Tema 7.- estats de comptes anuals de les entitats locals: Formació del Compte General, contingut del Compte General de les
entitats locals, competència, rendició, publicitat i aprovació del Compte General.
Tema 8.- Els crèdits i les seves modificacions: Especialitat i limitació dels crèdits, baixes per anul·lació de crèdits, temporalitat.
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, crèdits ampliables, transferències de crèdit, generacions de crèdit, incorporacions
de crèdit.
Tema 9.- Intervenció de les entitats locals: règim jurídic i funcions.
Tema 10.- Tresoreria de les entitats locals: règim jurídic i funcions.
Tema 11.- De la comptabilitat: règim jurídic, rendició de comptes, exercici comptable, funció comptable, suport de les
anotacions comptables, informació periòdica pel Ple de la corporació.
Tema 12.- Imposició i Ordenació de tributs locals: les Ordenances fiscals, contingut, procediment d'aprovació, efectes i recurs
contenciós administratiu.
Tema 13.- Taxes: fet imposable, subjectes passius, quota tributària i meritació i acords d'imposició i ordenació.
Tema 14.- Preus públics: concepte, obligats al pagament, quantia i fixació.
Tema 15.- Contribucions especials: fet imposable, subjectes passius, base imposable, quota tributària i meritació i acords
d'imposició i ordenació.
Tema 16.- Impost sobre béns immobles: naturalesa. Fet imposable, exempcions I subjecte passiu. base imposable quota,
període impositiu.
Tema 17.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: fet imposable, exempcions, subjectes passius, període impositiu.
Tema 18.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: fet imposable, subjectes passius, base imposable, quota i meritació,
bonificacions potestatives.
Tema 19.- Impost sobre l'increment dels valors de naturalesa urbana: fet imposable, base imposable, tipus de gravamen,
bonificacions, subjectes passius i exempcions i no subjecció a l'impost
Tema 20.- els documents administratius redacció de documents administratius i tipologia de documents.