Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE Ajuntament de Sabadell del 05 de septiembre de 2011 - 3702696
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 169
Fecha Publicación :
05/09/2011
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SABADELL
Donat que s'ignora el lloc de la notificació o bé intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, d'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a Patrimonios Inmob. del Vallès, S.A. i a Inmobiliaria Venpar, S.A., que l'Alcalde accidental, el Sr. Joan Manau Valor, ha dictat decret número 7150/2011 de data 8 d'agost de 2011, el contingut del qual es reprodueix a continuació:

"Vista la documentació existent a l'expedient de referència, en relació a l'informe tècnic municipal de data 5 d'agost de 2011, segons el qual:

"Aquest informe s'emet al tenir coneixement de la substracció de bigues i pilars d'acer i demés ferralla en les naus industrials a l'emplaçament de referència.

Situació urbanística:

D'acord al planejament vigent (MPG-8-TR), la finca està qualificada amb la clau 5.3a Zona general industrial que configura carrers i situada en l'àmbit NAU del PE-51 Pla especial de protecció del paisatge urbà de Sabadell.

Realitzada visita d'inspecció a l'emplaçament de referència es comprova que:

Es tracta d'unes naus industrials en estat d'abandonament on s'ha produït el robatori dels elements d'acer i la ferralla amb la conseqüent enderroc de parts de la major part de l'edifici com la coberta formada per encavellades metàl·liques o els murs.

L'edifici es troba obert i l'accés a l'interior de la finca es realitza amb facilitat des del carrer de Bernat Metge amb el conseqüent perill per a les persones donat que l'edifici es troba mig enderrocat i amb perill d'esfondrament.

S'observa l'existència de runa, residus i deixalles en l'interior de les naus així com plaques de fibrociment procedents de la coberta de l'edifici que s'observen esmicolades i escampades pel terra de les naus.

Que els actes vandàlics i de saqueig han provocat la retirada de les reixes de finestres, part de l'estructura vertical i horitzontal de l'edifici i la retirada de part de les encavellades i plaques de fibrociment de coberta.

Es recorda que segons l'article 4 del Reial Decret 396/2006 pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, es prohibeixen les activitats que exposen els treballadors a les fibres d'amiant exceptuant els treballs de retirada i enderroc d'amiant. A aquests efectes no es podran manipular les plaques existents, sinó que en tot cas caldrà retirar-les.

Per tal de realitzar el desmuntatge de la coberta de fibrociment i plaques trencades i escampades per la nau, al tractarse d'un residu especial, es farà mitjançant una empresa homologada per la Junta de Residus del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Per al tractament de residus especials cal aportar el nomenament o el contracte 5 de tractament d'aquests residus mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya.

Vist l'anteriorment descrit, el tècnic que subscriu considera que caldrà requerir a la propietat per tal que procedeixi:

De manera urgent en el termini màxim de 48 hores procedeixi a realitzar les mesures de seguretat pertinents en l'estructura de l'edifici per tal d'evitar els danys a la via pública i l'entrada de persones a la finca amb la clausura de tots els accessos a la finca donat el perill d'esfondrament dels murs i coberta de les naus que resten d'empeus.

En el termini d'una setmana sol·liciti llicència d'obres per tal de procedir a l'enderroc de les naus i de les parts de l'edifici que no es pugui assegurar la seva estabilitat i a la neteja de la finca amb la retirada de runa i plaques de fibrociment amb l'aportació de nomenament o el contracte de tractament d'aquests residus mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya. Caldrà aportar certificat de solidesa signat i visat de l'edificació que no s'enderroqui."

Atès que els fets continguts a l'informe d'inspecció de referència son constitutius d'un incompliment del deure legal d'ús, conservació i rehabilitació previst a l'article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Atès que manca l'audiència prèvia per motius d'urgència en virtut de l'article 253.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, respecte les actuacions d'adopció de mesures de seguretat pertinents en l'estructura de l'edifici per tal d'evitar els danys a la via pública i l'entrada de persones a la finca amb la clausura de tots els accessos a la finca donat el perill d'esfondrament dels murs i coberta de les naus que resten d'empeus.

Vist l'article 29.2 del Decret 305/2006,de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, respecte l'obligació dels propietaris de complir amb els deures de conservació i rehabilitació establerts per la Llei d'urbanisme i el Reglament de referència i per la resta de normativa sectorial.

Atesa l'obligació de la propietat de mantenir les edificacions en condicions d'ús, de conservació i de rehabilitació, segons estableix l'article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i d'altra legislació aplicable en matèria del sòl i sectorial.

Vist l'article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'article 253 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i d'altres preceptes vigents de pertinent aplicació.

Vist l'article 21.1 apartat s/i l'article 25.2 apartat d/de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, sobre les competències dels municipis, en relació amb l'article 53.1 apartat u/i l'article 66.3 apartat d/del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887 de 20.05.2003).

Resolc:

Primer.- Incoar expedient d'ordre d'execució a Patrimonios Inmob. del Vallès, S.A. i Inmobiliaria Venpar, S.A., com a propietaris de la finques ubicades al c. de Bernat Metge, 101-209/c. de Rovira i Virgili, 8-10/c. de Raimon Caselles, 134-140, de Sabadell, pels motius exposats amb anterioritat.

Segon.- Conferir un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà a la recepció de la present notificació, als propietaris de les finques ubicades al c. de Bernat Metge, 101-209/c. de Rovira i Virgili, 8-10/c. de Raimon Caselles, 134-140, de Sabadell, d'acord amb les disposicions establertes als articles 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 253.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i règim administratiu comú, per tal de què aporti els documents adients en defensa dels seus interessos, abans de dictar resolució de l'expedient d'ordre d'execució incoat respecte els aspectes continguts a l'informe tècnic municipal:

Sol·licitud de llicència d'obres per tal de procedir a l'enderroc de les naus i de les parts de l'edifici que no es pugui assegurar la seva estabilitat i a la neteja de la finca amb la retirada de runa i plaques de fibrociment amb l'aportació de nomenament o el contracte de tractament d'aquests residus mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya.

Aportar certificat de solidesa signat i visat de l'edificació que no s'enderroqui.

Tercer.- Ordenar als propietaris de la finques ubicades al c. de Bernat Metge, 101-209/c. de Rovira i Virgili, 8-10/c. de Raimon Caselles, 134-140, de Sabadell, a l'adopció de les mesures de seguretat pertinents en l'estructura de l'edifici per tal d'evitar els danys a la via pública i l'entrada de persones a la finca amb la clausura de tots els accessos a la finca st donat el perill d'esfondrament dels murs i coberta de les naus que resten d'empeus, en virtut de l'article 253.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en un termini màxim de 48 hores a comptar de l'endemà a la recepció de la present notificació, i havent d'aportar documentació justificativa per verificar l'efectiu compliment de l'ordre.

Quart.- Advertir que, en cas d'incompliment del punt anterior, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures d'execució forçosa C que consideri adients, inclosa la imposició de multes coercitives, d'acord amb els articles 197.4 i 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 254 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i 96 i 99 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.

Contra el punt 1 i 2:

El que us comunico per al vostre coneixement, tot advertint-vos que el present acte administratiu és de tràmit, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.

Contra el punt 3:

El que us notifico per al vostre coneixement, tot advertint-vos que el present acte administratiu és definitiu en la via administrativa i que podeu interposar-hi recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la rebuda de la notificació. També podeu interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la rebuda de la notificació. Tanmateix podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Sabadell, 17 d'agost de 2011 L'alcaldessa accidental, Montserrat Capdevila Tatché