Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte referent a l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament d'un tècnic@ d'Organització i Recursos Humans per a l'execució d'un programa temporal (A-1)
Nº de Disposición :
185
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
DeCreT.- sant Feliu de Guíxols, 10 de gener de 2017
Atès que el 9 de desembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació d'instàncies per prendre part en el concurs de mèrits i presentació d'una memòria com a tècnic/a d'organització i recursos
Humans per a l'execució d'un programa temporal (a-1), en règim
de personal funcionari interí, la convocatòria i les bases del qual
han estat aprovades per JGl de 8 de novembre de 2016 i publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 221 de 18 de
desembre de 2016.
en execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen
la convocatòria del concurs de mèrits amb presentació de memòria, d'acord amb el què disposa l'article 78 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei
de les entitats locals, i examinat l'expedient administratiu que se
segueix:
resolC:
PrImer.- aprovar la següent llista provisional d'aspirants admesos i exclosos amb indicació del codi dels registres d'entrada de les
sol·licituds de participació en el procés selectiu:
aspirants provisionalment admesos:
núm. registre d'entrada
e2016012499
e2016012507
e2016012583
e2016012670
e2016012772
e2016012863
e2016012881
e2016012896
e2016012889
e2016012901
aspirants provisionalment exclosos:
núm. registre
d'entrada
motiu exclusió
e2016012873
Incompliment Base Tercera. manca d'aportació de documentació sol·licitada
Base Tercera.-Forma i termini de presentació d'instàncies
(...)
a la sol·licitud s'adjuntarà:
a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del document
equivalent dels països de la Unió europea, o del nIe pels estrangers no comunitaris.
b) Fotocòpia de la titulació exigida.
c) Currículum acadèmic i professional.
d) Documentació adequada i suficient que s'hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits. els estudis, congressos, cursos,
cursets i jornades i seminaris que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent
constar el centre emissor dels mateixos, així com les hores de
durada.
Caldrà aportar informe ?de vida laboral? expedit per la Tresoreria
de la seguretat social, en el cas de voler que es tingui en compte el
temps treballat en tasques similars a l'empresa privada, així com el
contracte laboral en què consti la categoria i el lloc de treball desenvolupat en l'empresa privada.
Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en l'administració pública, i/o certificat d'experiència professional expedit pels col·legis professionals adients i/o altres certificats
equivalents.
Caldrà aportar el certificat acreditatiu de posseir el nivell C de la Direcció General de Política lingüística, o un d'equivalent per quedar
exempt de l'exercici corresponent.
Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que
només seran degudament compulsades als aspirants que finalment
superin totes les proves, i que serien eliminats automàticament del
procés selectiu si es detectés que havien aportat cap document que
no es correspongui amb l'original autèntic.
seGon.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase
d'oposició:
Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana.
Dilluns 13 de febrer de 2017 a l'Àrea de recursos Humans, situada
a l'Edifici de les Vetlladores, c/ Mall núm. 57 ? 61, 1ª planta, de Sant
Feliu de Guíxols (17220)
Hora: 10 h
l'aspirant que ha de realitzar la prova de català si resultés admès
definitivament al procés selectiu i no acredités el certificat corresponent és el següent:
núm. registre d'entrada
e2016012873
segon exercici: Presentació de memòria tècnica.
Dilluns, 13 de febrer de 2017 a l'Àrea de recursos Humans, situada
a l'Edifici de les Vetlladores, c/ Mall núm. 57 ? 61, 1ª planta, de Sant
Feliu de Guíxols (17220)
Hora: 12 h
Tercer exercici: entrevista i valoració de mèrits.
Divendres, 17 de febrer de 2017 a l'Àrea de recursos Humans, situada a l'Edifici de les Vetlladores, c/ Mall núm. 57 ? 61, 1ª planta, de
sant Feliu de Guíxols (17220)
Hora: 9h.
TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
President/a:
Titular:
sra. m. Àngel Barrio i ruiz, tècnica de la Corporació experta en la
matèria.
suplent:
sra. marta Vila i Gutarra, tècnica de la Corporació experta en la matèria.
secretàri/a:
Titular:
sra. olga Dilmé i solench, tècnica de la Corporació.
suplent:
sra. maria Àngels suquet i Fontana, tècnica de la Corporació.
Vocals:
Titulars:
sr. Josep nuñez i nuevo, tècnic designat per la Corporació.
sr. Jordi Turon i serra, tècnic designat per la Corporació.
sr David Àlvarez i Carreño, tècnic expert en la matèria, designat per
la Corporació.
suplents:
sr. simon rodríguez i morillo., tècnic designat per la Corporació.
sr. Joan Vilà i Pujolràs tècnic designat per la Corporació
sr. Josep mª sais i Villanueva, tècnic expert en la matèria designat
per la Corporació
assistirà en qualitat d'observador/a un membre designat pels/per
les representants legals dels/de les empleats/des de l'ajuntament
de sant Feliu de Guíxols.
QUarT.- assenyalar per a la constitució de l'esmentat Tribunal el
mateix dia i lloc que es celebraran les proves del concurs de mèrits
amb presentació de memòria, dia 13 de febrer a les 10:00 hores del
matí.
CInQUÈ.- aquesta resolució es farà pública en el Tauler d'anuncis
i a la seu electrònica de l'ajuntament a efectes d'esmenar els errors
o presentar reclamacions, en el termini de deu dies hàbils a partir de
la seva publicació al BoP, segons disposa l'art. 68 de la llei 39/2015,
d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions Públiques, o per a la recusació i abstenció dels membres
del Tribunal, d'acord amb l'establert en els articles 23 i 24 de la llei
40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.
Carles motas i lópez
alcalde