Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari
Nº de Disposición :
170
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRO- NA (XALOC)
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva
de conformitat amb els articles 102.3 de la llei 58/2003, general
tributària i 23, 24 i 25 del reglament general de recaptació, es posa
en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic
que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva
gestió i recaptació a XaloC es troben exposats al públic al taulell
d'anuncis dels ajuntaments d'aquests municipis i al de les oficines
de la Xarxa local de municipis Gironins (XaloC) de la Diputació
de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er ? Girona) per un període d'UN
mes, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l'article 19.1 de l'ordenança general de
gestió de XaloC.
el termini de pagament en període voluntari d'aquests tributs s'iniciarà el dia 13/01/2017 i finalitzarà 13/03/2017
reCUrsos I sUsPensIÓ Del ProCeDImenT
De conformitat amb l'article 14.2 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (rDl 2/2004, de 5 de març) contra els actes
d'aplicació i efectivitat dels tributs i resta d'ingressos de dret públic
de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de finalització del període d'exposició pública. no obstant, la interposició
de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els
casos i condicions previstos a l'article 73 del reglament General de
recaptació.
lloC I Forma De PaGamenT
- Mitjançant la presentació del document ? avís de pagament que
els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents
entitats col·laboradores:
BanCo PoPUlar - BanCo saBaDell - BanCo sanTanDer
- BBVa - CaJa DUero - BanKIa - CaTalUnYa BanC - IBerCaJa BanCo - ?la CaIXa? - serVICaIXa - CaIXaBanK - a
l'oFICIna VIrTUal www.xalocgirona.cat
en el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es
podrà sol·licitar un duplicat d'aquest a les oficines de XALOC.
- mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o
liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent
aJornamenT I/o FraCCIonamenT Del DeUTe
el pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de
conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XaloC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del reglament general de recaptació.
PerÍoDe eXeCUTIU
Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari
s'iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via
executiva, i s'acreditaran els corresponents interessos per mora i
recàrrec de constrenyiment d'acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del reglament general de recaptació, aprovat per rD
939/2005, de 29 de juliol.
InFormaCIÓ i ConsUlTes
Telèfon: 872081791
mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat
annex
PaDrons eXerCICI 2016 DesemBre
InsTITUCIÓ
eXerCICI TIPUs InGrÉs
ImPorT
aJ. De Cassa De la
selVa
2017
PPsP 4.015,16?
resIDenCIa sanT
JoseP
2017
TaXesP 98.109,36?
ToTal: 102.124.52?
Girona, 5 de gener de 2017
Carmen Gallego marín
Directora de l'Àrea de Gestió Tributària i recaptació p.abs.