Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de perso-nal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
168
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA VAJOL
no havent-se presentat al·legacions a l'acord d'aprovació inicial
pel Ple de data 1/12/2016 del Pressupost general per a l'exercici de
2017 i la corresponent Plantilla, que compren tots els llocs de treball, l'acord queda elevat a definitiu i es transcriu, a continuació, el
resum per capítols i la Plantilla, de conformitat amb el que disposa
l'art. 162 i següents del rDl 2/2004, pel que s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes locals:
resUm PressUPosT DesPeses 2016


I
DesPeses Personal
40.741,00
II
DesPeses CorrenTs
69.083,00
III
DesPeses FInanCeres
250,00
IV
TransFerenCIes CorrenTs
2.960,00
V
Fons De ConTInGÈnCIa
0,00
DesPesa CorrenT
113.034,00
VI
DesPeses CaPITal
27.909,95
VII
TransFerenCIes CaPITal
0,00
VIII
aCTIUs FInanCers
0,00
IX
PassIUs FInanCers

DesPesa CaPITal I FInanCera
27909,95


ToTal PressUPosT DesPeses
140.943,95
resUm PressUPosT De InGressos 2016

I
ImPosTos DIreCTes
39.715,00
II
ImPosTos InDIreCTes
500,00
III
TaXes I alTres InGressos
26.575,00
IV
TransFerÈnCIes CorrenTs
50.984,00
V
InGressos PaTrImonIals
0,00
reCUrsos orDInarIs
117.774
VI
alIenaCIÓ De InVersIons reals
0,00
VII
TransFerÈnCIes De CaPITal
23.159,95
VIII
aCTIUs FInanCers
0,00
IX
PassIUs FInanCers
0,00

reCUrsos CaPITal
23.159,95


ToTal InGressos
140.943,95
Plantilla
FUnCIonarIs
GrUP PlaCes VaCanTs
Funcionaris d'habilitació estatal:
- secretari- Interventor
a1
1
1
laBorals
GrUP PlaCes VaCanTs
administració General
- auxiliar administratiu
1
1
Via pública i obres
Peó
1

Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, davant els Jutjats de lo
Contenciós-administratiu de la Província de Girona, en el termini
de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.
la Vajol, 9 de gener de 2017
Joaquim morillo i mañas
alcalde